Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  Domes priekšsēdētājs
·  Domes sēdes
·  Lēmumi
·  Komitejas, komisijas


<< Aprīlis 2018 >>
POTCPSSv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30Vecpiebalgas novada domes sēde 28.12.2017.
04.01.2018


Sēdes audioieraksts lejuplādējams šeit...

 

LATVIJAS REPUBLIKA

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000057259, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122

 tālr.641 07279, fakss 64161969, vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS

Vecpiebalgas novada Inešu pagastā

 

2017.gada 28.decembrī  Nr.26                                                                                                                       

Sēde sasaukta plkst.15.00

Sēdi atklāj plkst.15.00

Domes priekšsēdētājs rosina no izsludinātās sēdes darba kārtības izņemt 6.jautājumu “Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 2017.gada 25.maija lēmumā Nr.29, protokols Nr.8, “Par telpu nomas līguma noslēgšanu” un 29.jautājumu “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības līgumu auditu”. Deputāti balso par domes sēdes darba kārtību,

atklāti balsojot: PAR - I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – E.Ķaukulis, sēdes darba kārtība ir apstiprināta.

 

Darba kārtībā:

 1. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 23.11.2017. domes sēdes lēmumu izpildi.
 2. Par līgumu par pakalpojumu sniegšanu - sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Daibe”.
 3. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
 4. Saistošo noteikumu Nr. 5/2017 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 19.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2017.gadam”” apstiprināšana.
 5. Par naudas balvas izmaksas atcelšanu.
 6. Saistošo noteikumu Nr.6 /2017 “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, palīdzības sniegšanas kārtību un palīdzības apmēru” izdošanu.
 7. Par sociālās dzīvojamās mājas statusa piešķiršanu.
 8. Par sociālās dzīvojamās mājas statusa atcelšanu.
 9. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.
 10. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku darba laika uzskaites noteikumiem.
 11. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 2014.gada 22.janvāra lēmumā Nr.2 “Vecpiebalgas novada pašvaldības 2014.gada amata vienību sarakstu apstiprināšana”.
 12. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikumu.
 13. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumiem.
 14. Par nekustamā īpašuma “Gaismas iela 2”, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, zemes vienības daļas iznomāšanu SIA “Granulu mobilais siltums”.
 15. Par amata vienības izveidošanu Dzērbenes tautas namā.
 16. Par izmaiņu veikšanu pašvaldības autoceļu reģistrā.
 17. Par nekustamā īpašuma “Gundegas” Vecpiebalgas pagastā piekritību pašvaldībai.
 18. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Sabiedriskais centrs” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 19. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Mežmalas” Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 20. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Pils” īpašumā Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 21. Par telpu nedzīvojamā ēkā “Internāts” Gaismas ielā 6, kadastra apz.4292 007 0450 004, nekustamajā īpašumā “Gaismas iela 4”, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, nodošanu nomā.
 22. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunvīļumi” Vecpiebalgas pagastā.
 24. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu.
 25. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu.
 26. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu.
 27. Par  nedzīvojamo telpu   ēkā „Sabiedriskais centrs” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā,  kadastra apzīmējums 4250 007 0306 001, nodošanu nomā.

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE

Sēdē piedalās:

deputāti – Arita ANDERSONE,  Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA, Edgars BĒRZKALNS, Kristaps DRIĶIS, Edžus ĶAUKULIS,  Viesturs MELBĀRDIS,  Inese NAVRA, Indriķis PUTNIŅŠ,  Ilona RADZIŅA               

Izpilddirektore Lelde BURDAJA

Jurists Guntars ZERNIS

Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Daina SLAIDIŅA

Ekonomiste Gita JANŠEVICA

Algu grāmatvede Ilze POGULE

Pašvaldības izdevuma “Vecpiebalgas Novada Ziņas” redaktore Dzidra JEŠKINA

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.                                   

 

Pieņemtie lēmumi lasīt...   

Pielikumi

Saistošie noteikumi Nr. 5/2017 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 19.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2017.gadam””  lasīt...  

Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā lasīt...     

Vecpiebalgas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums lasīt...  

Vecpiebalgas novada pašvaldības Darbinieku darba laika uzskaites noteikumi lasīt...     

Vecpiebalgas novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi lasīt...          
      Atpakaļ