ProjektiPROJEKTI 2013. GADS

ALAUKSTA ESTRĀDES VIENKĀRŠOTA REKONSTRUKCIJA

LAD Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu  pieteikumu „Alauksta estrādes vienkāršota rekonstrukcija” (Nr.12-09-ZL29-Z401101-000004), kurš tika iesniegti Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Projekta„Alauksta estrādes vienkāršota rekonstrukcija” mērķis ir labiekārtot un uzlabot sabiedriski nozīmīgu, daudzfunkcionālu objektu pie Alauksta ezera. Veicināt tā saglabāšanu, atbalstīt, dažādot un uzlabot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas un kvalitāti brīvā dabā, veicināt saudzīgu attieksmi pret dabu, tādā veidā atjaunojot un saglabājot novadam nozīmīgu infrastruktūras objektu un teritorijas pievilcību novada iedzīvotāju, tūristu un zvejnieku acīs.

Projekta ietvaros veiktā estrādes ēkas vienkāršotā rekonstrukcija dos iespēju saglābt un  saglabāt tīru un sakoptu daudzfunkcionālo estrādes ēku un ezera piekrastes teritoriju kopumā kā dabas un kultūras objektu. Tā dos iespēju iesaistīt brīvprātīgos, tādējādi veicinot iedzīvotāju līdzdalību. Līdzdarbojoties sakopšanans darbos, tiks veicināta jaunās paaudzes un iedzīvotāju saudzīga attieksme pret dabu. Vienkāršotā rekonstrukcija dos iespēju kvalitatīvāk organizēt novada un pagasta pasākumus, dos iespēju iedzīvotājiem baudīt profesionālu mākslinieku koncertus un izrādes, dos iespēju popularizēt Vecpiebalgas novadu, rīkojot un organizējot svētkus un pasākumus estrādē, iedzīvotājiem būs iespēja kvalitatīvāk pavadīt savu brīvo laiku,  zvejniekiem – ērti sagatavoties zvejai, kā arī pārējiem Alauksta ezera apmeklētājiem būs iespēja dažādot savas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tas palīdzēs popularizēt Alauksta estrādi kā sakoptu tūrisma kompleksu, kas kopumā uzlabos novada sociālekonomisko situāciju.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 14 520,52 LVL, no kurām EZF finansējums ir 13 068,47 LVL. Projektu līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība. Projekts tiks īstenots 2013.gada vasarā.

Saistītie raksti

Back to top button