Novads

Cēsu novada domes 24.februāra sēdē pieņemto lēmumu apskats

Ceturtdien, 24.februārī notikušas divas Cēsu novada domes sēdes – pēc kārtējās sēdes sasaukta ārkārtas. Kārtējā domes sēdē izskatīti 62 jautājumi, lemts par ūdenssaimniecības jautājumiem, īpašumu atsavināšanu, pieņemti vairāki saistošie noteikumi. Šajā rakstā sniedzam informāciju par lēmumiem, kas skar iedzīvotāju ikdienu vai attiecas uz kādām konkrētām dzīves situācijām.

Saimnieciskie jautājumi

Lai uzlabotu ūdenssaimniecību iedzīvotājiem, nodrošinot tiešu pakalpojuma sniegšanu un norēķinu kārtību ar pakalpojuma sniedzēju, dome lēma pilnvarot Cēsu pilsētas sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VINDA” sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Cēsu novada Drabešu pagasta ciemā Agra, sākot ar 2022. gada 1. aprīli. Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vinda” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Cēsu novada pašvaldībai, un tās pamatdarbības veids ir sabiedrisko pakalpojumu sniegšana ūdensapgādes jomā.

Kultūra un attīstība

Lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanos kultūrvides veidošanā Cēsu novadā, aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 1.martā izsludinās divus Cēsu novada kultūras projektu konkursus: “Cēsu novada kultūras projektu konkursu” un “Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkursu”. Konkursu ietvaros paredzēts atbalstīt notikumus, kuru īstenošana notiek Cēsu novadā un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums Cēsu novada iedzīvotājiem. Tajos varēs piedalīties juridiskas personas un fiziskas personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji. Viens projekta pieteicējs drīkstēs iesniegt vairākus projektu pieteikumus.

Cēsu novada dome lēmusi par atbalstu kopstrādes telpu tīkla izveidei visā novadā, tādējādi stiprinot iedzīvotāju kopienu. Viens no pirmajiem soļiem šajā virzienā būs Cēsu novada pašvaldības projekta pieteikums Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam – konkrētam darbības virzienam “Publiskie pakalpojumi un risinājumi pilsoņiem”. Projektā plānots apvienot attālinātā darba veicējus, izveidojot jaunas kopstrādes telpas Cēsu novadā. Projekts paredz iesaistīt esošās (Skujenē, Cēsīs u.c.) un potenciālās kopstrādes vietas koprades tīkla pasākumos, organizējot radošās darbnīcas, lekcijas un sadarbošanās aktivitātes.

Apstiprināti saistošie noteikumi “Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”. Šie noteikumi nosaka līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus ēku, būvju un to daļu restaurācijas un konservācijas darbiem objektos Cēsu novada teritorijā. Noteikumu mērķis ir atbalstīt un veicināt kultūras pieminekļu saglabāšanu sabiedrības interesēs un uzlabot Cēsu novada iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti. Saistošo noteikumu jaunā redakcija paredz, ka līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai pieejams ne vien Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, bet visā novada teritorijā. Līdzfinansējuma saņemšanu koordinē biedrība “Cēsu mantojums”, bez maksas konsultējot īpašniekus, rīkojot dažādas tematiskas lekcijas un meistarklases. Pamatojoties uz veiksmīgu sadarbību iepriekšējo četru gadu laikā, ar biedrību “Cēsu mantojums” lemts noslēgt deleģējuma līgumu, kas paredz likumā “Par pašvaldībām” noteikto funkciju: rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu (atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.) īstenošanu uzticēt biedrība.

Apstiprināti saistošie noteikumi “Par koku ciršanu ārpus meža Cēsu novadā”. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izvērtē iesniegumus un izsniedz atļaujas koku ciršanai ārpus meža, nosaka pašvaldības koeficentu zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanai un samaksas kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu. Iesniegumus par koku ciršanu, atbilstoši koka atrašanās vietai un kompetencei,  turpmāk izskatīs attiecīgā pašvaldības apvienības pārvalde vai pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisija.

Izglītība

Apstiprināti saistošie noteikumi “Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma”. Saistošie noteikumi nosaka visā Cēsu novadā vienotu pirmsskolas vecuma izglītojamo reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Jaunie noteikumi ļauj Cēsu novada iedzīvotājiem bērnus reģistrēt jebkurā novada pirmsskolas izglītības iestādē. Bērna reģistrācija iespējama klātienē kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem  vai elektroniski pašvaldības e-pakalpojumu portālā.

Cēsu novada dome lēmusi Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādi  pievienot Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai. Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana, apvienojot minētās izglītības iestādes, nodrošinās finanšu līdzekļu un cilvēkresursu efektīvāku izmantošanu. Paredzams, ka iestāžu apvienošanas rezultātā samazināsies administratīvie izdevumi un tos būs iespējams izmantot izglītības mērķu īstenošanai.

Dome lēma piešķirt papildus darbavietu likmes divām skolām: Cēsu  Bērzaines pamatskolai-attīstības centram vienu pirmsskolas skolotāja palīga likmi pirmsskolas grupā “Pīlādzītis” un 0,5 likmi direktora vietnieka izglītības jomā profesionālās ievirzes programmās Dzērbenes vispārizglītojošajai un mūzikas pamatskolā.

Sociālie pakalpojumi un atbalsts

Atbalstīts lēmums izveidot Cēsu novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu, kuru veido pa vienam pārstāvim no: Sociālo un veselības jautājumu komitejas, Cēsu novada Bāriņtiesas, Cēsu novada Sociālā dienesta, Izglītības pārvaldes, Cēsu novada pašvaldības policijas.

Lai Cēsu novadā pietiekamā apjomā nodrošinātu drošus un kvalitatīvus pakalpojumus veselības un sociālajā aizsardzībā, dome lēma uz 10 gadiem noslēgt pakalpojuma līgumu ar SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” par veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā. SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne””  nodrošinās medicīnisko rehabilitāciju (ambulatori un dienas stacionārā); akūtās un subakūtās rehabilitācijas pakalpojumus; ilgtermiņa rehabilitācijas pakalpojumus hronisku funkcionēšanas ierobežojumu gadījumā; veselības aprūpes (medicīniskās rehabilitācijas) pakalpojumus mājās; ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus; īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī  sociālās rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumus mājās.

Cēsu novada dome lēma atbalstīt izmaiņas Cēsu Pilsētas pansionāta cenrādī. No šī gada 1.aprīļa uzturēšanās izmaksas pansionātā būs 710 eiro mēnesī, kas ir par 55 eiro vairāk nekā šobrīd. Lēmums pamatots ar ievērojamu energoresursu, pārtikas, degvielas un komunālo pakalpojumu izmaksu pieaugumu, kā arī atalgojumu pansionāta darbiniekiem.

Dome lēma piešķirt ikmēneša stipendiju diviem SIA “Cēsu klīnika” strādājošiem medicīnas speciālistiem: 1.gada rezidentei ģimenes medicīnas specialitātē un 5.gada rezidentei endokrinoloģijas  specialitātē.

Sēdes laikā tika lemts tūlīt pēc kārtējās sēdes sasaukt ārkārtas sēdi, lai paustu atbalstu Ukrainai. Cēsu novada dome pieņēmusi rezolūciju, ar kuru:
1. nosoda militāro uzbrukumu Ukrainai un tās tautai;
2. atbalsta Ukrainas valsti un tautu, tās neatkarību, suverenitāti un teritoriālo nedalāmību šajā visam Eiropas kontinentam izšķirošajā brīdī – ņemot vērā Cēsu novada sadarbības līgumu ar Žovkvas pilsētu Ļvivas apgabalā;
3. aicina visus Cēsu novada iedzīvotājus vai viņu ģimenes, kuras atrodas Ukrainā, nekavējoties pamest Ukrainu pašu spēkiem pa sauszemes maršrutiem, kamēr tas iespējams, sekojot Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas informācijai;
4. pauž gatavību sniegt atbalstu Ukrainas tautai, kas cietusi militārā uzbrukuma rezultātā, izmantojot Cēsu novada pašvaldības rīcībā esošos resursus;
5. lemj piešķirt Ukrainai finansiālu palīdzību 5000 EUR apmērā.

Nākamā domes sēde plānota 24.martā.

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button