Pašvaldības jaunumi

DOMES KOMITEJU AUGUSTA SĒDE

Apvienotā Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2019. gada 15. augustā plkst. 15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā.
DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par precizējumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8/2019 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”. (Dz.Jukēvics)
 2. Par telpu nomu ēkā “Zemzari”, Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads. (Dz.Jukēvics)
 3. Par Vecpiebalgas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
 4. Par Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
 5. Par brīvpusdienu piešķiršanu izglītojamajiem Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2019./2020/mācību gadam. (I.Pogule)
 6. Par finansiālu atbalstu sportistei. T.Praulītis)
 7. Par finansiālu atbalstu sportistam. (T.Praulītis)
 8. Par finansiālu atbalstu grāmatas “5 sarunas Vecpiebalgas novadā” izdošanā.
 9. Par atbalstu filmas uzņemšanai.
 10. Par izmaiņām Vecpiebalgas novada pašvaldības Amatu vienību sarakstā. (L.Burdaja)
 11. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes nolikumā “Par apbalvojumu piešķiršanu”. (A.Caunīte-Bērziņa)
 12. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības nominācijas “Gada skolotājs” nolikumā. (A.Caunīte-Bērziņa)
 13. Par nekustamā īpašuma “Kalna Ozoliņi” Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
 14. Par nekustamā īpašuma “Vecigauņi” Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
 15. Par nekustamā īpašuma “Līņi 1” Dzērbenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
 16. Par nekustamā īpašuma “Kļaviņi” Taurenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
 17. Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme” Inešu pagastā atsavināšanas vērtības apstiprināšanu un īpašuma atsavināšanu. (D.Slaidiņa)
 18. Par nedzīvojamo telpu noliktas ēkā īpašumā “Pils parks” Inešos, Inešu pagastā, nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)
 19. Par nekustamā īpašuma “Lāsīte” Taurenes pagastā nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)
 20. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Rudiņi” Taurenē, Taurenes pagastā, nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 21. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Pils” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, nomas līguma izbeigšanu. (D.Slaidiņa)
 22. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 23. Par medību tiesību nodošanu biedrībai Mednieku klubs “Dzirnavnieks”. (D.Slaidiņa)

Novada domes priekšsēdētājs: I.PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button

Close