Pārvaldes jaunumi

DOMES KOMITEJU SĒDE MARTĀ

Apvienotā Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras komitejas sēde notiks 2019. gada 21. martā plkst. 15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā.

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par sadarbību tūrisma jomā ar Jaunpiebalgas pašvaldību.
 2. Par Vecpiebalgas novada pamatskolas pašvērtējuma ziņojuma apstiprināšanu. (A.Sakss)
 3. Par izmaiņām Administratīvās komisijas un Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sastāvā. (Dz.Jukēvics)
 4. Par Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas sastāvu. (Dz.Jukēvics)
 5. Par Vecpiebalgas novada Jaunatnes lietu nodaļas dalību programmas Eiropas Solidaritātes korpuss konkursā. (B.Roze)
 6. Par 2018.gada slēguma inventarizācijas rezultātiem Vecpiebalgas novada pašvaldībā un tās izpildinstitūcijās. (M.Siliņa)
 7. Par aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. (I.Pogule)
 8. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Līdzās” projekta realizēšanai. (I.Pogule)
 9. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm. (V.Burjots)
 10. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības noteikumiem “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Vecpiebalgas novadā”. (T.Praulītis)
 11. Par finansiālu atbalstu sportistam. (T.Praulītis)
 12. Par finansiālu atbalstu sportistam. (T.Praulītis)
 13. Par dienesta dzīvojamās telpas statusa noteikšanu dzīvokļa īpašumam Smeiļu ielā 1-20 Vecpiebalgā. (S.Straupe)
 14. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību “TRĪS REIZ TRĪS”. (S.Straupe)
 15. Par nomas līguma noslēgšanu. (S.Straupe)
 16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 20. Par nekustamo īpašumu “Katlumāja” un “Pils” Dzērbenes pagastā zemes vienību daļu nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)
 21. Par zemes vienību “Zvārguļi” Taurenes pagastā piekritību pašvaldībai. (D.Slaidiņa)
 22. Par zemes nomas līguma noslēgšanu un zemes vienības sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
 23. Par nekustamā īpašuma “Ceļinieki” Taurenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
 24. Par nekustamā īpašuma “Zvārguļi” Taurenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
 25. Par zemes vienības “Sakši” piekritību pašvaldībai. (D.Slaidiņa)

Novada domes priekšsēdētājs:            INDRIĶIS PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button