Novads

Domes sēdē apstiprināta pašvaldības izpilddirektora vietniece, pieņemti kopumā 46 lēmumi

Šī gada pirmajā Cēsu novada domes sēdē pieņemti 46 lēmumi. Šajā rakstā aplūkoti lēmumi, kas no visiem pieņemtajiem vistiešākajā veidā attiecas uz iedzīvotāju ikdienu un dažādām dzīves situācijām.

Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatā iecelta Baiba Eglīte. Konkurss uz šo amata vietu Cēsu novada pašvaldība izsludināja pērnā gada nogalē un saņēma 19 kandidātu pieteikumus. Konkursa otrajā kārtā kandidātu izvērtēšanas komisija uz pārrunām aicināja piecus kandidātus, no kuriem par vispiemērotāko atzina Baibu Eglīti. Pašvaldības izpilddirektora vietnieces pārziņā būs Centrālās administrācijas darba plānošana, organizēšana, tās funkciju un uzdevumu pildīšanas pārraudzība. Cēsu pašvaldībā Baiba Eglīte darbu uzsāks 21.februārī.

Apstiprināts Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādis, kurā noteikta maksa par laulību reģistrāciju. Šis pakalpojums tāpat kā līdz šim ir diferencēts, tādejādi atbildot uz iedzīvotāju pieprasījumu. Cenrādī noteiktas iedzīvotāju grupas, kuras atbrīvotas no atsevišķu uzskaitīto pakalpojumu maksas. Tostarp pašvaldība piešķir 50% atlaidi svinīgai laulību reģistrācijas ceremonijai Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas lielajā zālē, ja vismaz vienam no laulības pieteicējiem deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novadā.

Attiecībā uz Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas darbu pieņemti arī saistošie noteikumi “Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu pašvaldības nodevu”. Šie noteikumi paredz, ka par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu saņemšanu līdzšinējo 4,27€ vietā būs jāmaksā 5,00€. Kā skaidro Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Gabrāne: “Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu sagatavošana un izsniegšana veido ievērojamu nodaļas darba apjomu. Savukārt līdzšinējā nodeva nebija mainīta kopš 2009.gada, kad tā vēl bija noteikta latos.”

Pieņemts lēmums atsaukties studijas “K Films” aicinājumam un iznomāt Lielstraupes pils kompleksu mākslas filmas “Zeme, kas dzied” filmēšanai. Tā noritēs laika periodā no šī gada 13.februāra līdz 20.februārim. Nomas maksa noteikta 1000,00 EUR (bez PVN) apmērā, un papildus tai nomnieks sedz patērētās elektroenerģijas izmaksas.

Dome lēma atbalstīt Cēsu novada pašvaldības dalību Gaujas Nacionāla parka tūrisma biedrības īstenotā projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā” aktivitātēs. Projekta darba plānā 2022.gadam uzskaitītās aktivitātes paredz Gaujas Nacionālā parka popularizēšanu ārvalstīs, kas arī saskan ar projekta mērķi: “Sekmēt ārvalstu tūristu plūsmas atjaunošanos un konkurētspējas palielināšanos ārvalstu tirgos, nodrošināt vienmērīgāku plūsmas izkliedi Gaujas NP tūrisma galamērķī.”

Apstiprināta Cēsu novada pašvaldības teritorijas plānojuma 2016.-2026. gadam grozījumu 2.redakcija. Darbs pie šiem grozījumiem sākts 2021.gada 13.jūnijā, ņemot vērā, ka Administratīvi teritoriālās reformas ieviestās izmaiņas rada nepieciešamību precizēt teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, lai nodrošinātu novada teritorijas līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību. Šobrīd apstiprinātajā dokumentā iekļauti arī iedzīvotāju ieteikumi, kurus pašvaldība saņēma publiskās apspriešanas laikā.

Izglītības jomā pieņemti kopumā astoņi lēmumi. Tostarp dome lēmusi izveidot papildu amata vienības Cēsu pilsētas Sporta skolā un Rāmuļu pamatskolā, veikt izmaiņas Spāres pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā. Atbalstīts arī lēmums par materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu divās mācību programmās Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā.

Šajā domes sēdē bija pāris lēmumprojekti, par kuriem deputāti diskutēja izteikti aktīvi. Viens no tiem bija arī lēmumprojekts par precizējumiem Cēsu novada domes 2021.gada 2.decembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, līdz ar to tas tika pieņemts nevienbalsīgi: 12 deputātiem balsojot PAR, trīs PRET un divi atturējās.

Nākamā domes sēde plānota jau 4.februārī, tajā galvenais jautājums būs Cēsu novada pašvaldības budžeta pieņemšana. Domes sēdēm līdzi sekot iespējams tiešsaistē caur www.cesis.lv sadaļu Pašvaldība > Domes sēdes > Pieslēgšanās attālinātajai domes sēdei.

Saistītie raksti

Back to top button