NovadsPārvaldes jaunumi

DOMES SĒDE NOVEMBRĪ

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks  2018. gada 22. novembrī plkst. 15.00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā.

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Vecpiebalgas novada pašvaldības Bāriņtiesas atskaite par darbu. (I.Sirmā)
 2. Par nekustamā īpašuma “Centrs 1” Inešos, Inešu pagastā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
 3. Par nekustamā īpašuma “Līdumi” Inešos, Inešu pagastā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
 4. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 25.10.2018. domes sēdes lēmumu izpildi.
 5. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2018. gada 27. septembra līdz 2018. gada 22. novembrim.
 6. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības Administrācijas darba laiku. (S.Straupe)
 7. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku darba laika uzskaites noteikumos. (I.Pogule)
 8. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikumā “Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”. (S.Straupe)
 9. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību līguma izbeigšanu īpašumā “Vecmuiža” Taurenes pagastā. (D.Slaidiņa)
 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lejas Greiveri” Vecpiebalgas pagastā. (D.Slaidiņa)
 11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)

Novada domes priekšsēdētājs:   INDRIĶIS PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button