No jūlija pieņems pieteikumus pabalstam mācību piederumu iegādei

Cēsu novada Sociālais dienests ar 1.jūliju pieņem pieteikumus pabalsta saņemšanai mācību piederumu iegādei (turpmāk – pabalsts) skolēniem.

Pabalsts mācību gada uzsākšanai tiek piešķirts, uzsākot jaunu mācību gadu pamata vai vidējās izglītības iestādēs no 1. līdz 12.klasei vai profesionālajās izglītības iestādēs, ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits pašvaldības pabalsts.

Pabalstu turpina izmaksāt pēc pilngadības sasniegšanas, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam, ja skolnieks bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības iestādē un ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits pašvaldības pabalsts.

Pabalstu mācību piederumu iegādei EUR 30,00 apmērā var saņemt:

  • Trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni;
  • Bērni ar invaliditāti;
  • Daudzbērnu ģimeņu bērni;
  • Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri ar Cēsu novada bāriņtiesas lēmumu nodoti audžuģimenē vai aizbildnībā.

Pieteikumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

  • klātienē kādā no Cēsu novada Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas vietām;
  • elektroniski E-adresē (Digitālā pastkastīte portālā www.latvija.lv), Cēsu novada e-pakalpojumu portālā epakalpojumi.cesis.lv vai sūtot uz e-pastu sd@cesunovads.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu)
  • pa pastu sūtot uz adresi Bērzaines iela 16/18, Cēsīs, Cēsu novads, LV- 4101

Iesniegumu pieņemšana un pabalstu izsniegšana turpināsies līdz š.g. 30.septembrim. Pabalsts mācību gada uzsākšanai tiek piešķirts vienu reizi mācību gada laikā.

Neskaidrības vai jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa tālruni 27860024 vai 29358187.