Izsoles

Nekustamā īpašuma – “Līdumi” Inešu pagastā – izsole

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod   atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Līdumi” Inešos, Inešu pagastā,  Vecpiebalgas novadā,  ,kadastra Nr. 4254  002 0246, kas sastāv no zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0246  0.8613  ha platībā.
Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 2395.00,  nodrošinājuma nauda EUR 239.50, reģistrācijas nauda EUR 10.00. Izsole notiks 2019. gada 12. aprīlī  plkst. 9:30 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir zemes nomniekam, pieteikums pirmpirkuma tiesību izmantošanai jāiesniedz Vecpiebalgas novada pašvaldībā līdz 2019. gada 11. aprīļa plkst. 16.00.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2019. gada 11. aprīļa plkst. 16.00 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administrators.
Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr.  64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button