Izsoles

Nekustamā īpašuma „Šķūnis Jēkuļos” Inešu pagastā zemes nomas tiesību izsole

2020.gada 11. septembrī plkst. 10:00 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamam īpašumam „Šķūnis Jēkuļos” Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254 001 0213, zemes vienības kadastra apzīmējums 4254 001 0213, platība 0.18 ha.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 28.00 eiro (bez PVN) gadā, izsoles solis – 1.00 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 11. septembra plkst. 9:30. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā ,Vecpiebalgas pagastā ,Vecpiebalgas novadā, vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv .
Informācija: www.vecpiebalga.lv , tālr. 22031720 Benita Zvejniece.

Saistītie raksti

Back to top button