Pašvaldības jaunumi

NOVADA DOMES KOMITEJU JANVĀRA SĒDE

Apvienotā Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras komitejas sēde notiks 2019. gada 17. janvārī plkst. 15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā.

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par izmaksām uz vienu audzēkni pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. (I.Pogule)
 2. Par darba samaksu tautas mākslas kolektīvu vadītājiem no valsts mērķdotācijas. (I.Pogule)
 3. Par aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. (I.Pogule)
 4. Par maksas pakalpojumu par Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles izmantošanu. (I.Pogule)
 5. Par Vecpiebalgas novada domes komisiju sastāvu.
 6. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019. gada amata vienību saraksta apstiprināšanu. (L.Burdaja)
 7. Par nekustamā īpašuma “Centrs 1” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
 8. Par nekustamā īpašuma “Līdumi” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
 9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 11. Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme” Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
 12. Par nekustamā īpašuma “Kalna Ozoliņi” Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)
 13. Par mākslas skolas atrašanās vietu.
 14. Par Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu. (K.Driķis)

Novada domes priekšsēdētājs:   INDRIĶIS PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Close