DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

PAR MŪSU AUTOCEĻIEM!

Jūlijs 2020.
Priekšsēdētāja sleja.
Cienījamie Vecpiebalgas novada iedzīvotāji!
Autoceļi mūsdienās ir galvenā publiskā infrastruktūra ikvienam valsts iedzīvotājam – arī mūsu novadā. Bez ceļiem nav iedomājama mūsu ikdiena. Līdz ar to arī prasības pēc kvalitatīviem ceļiem pieaug, un tas ir pašsaprotami. Ja runājam par ceļu infrastruktūras apsaimniekošanu, tad tā pamatā sadalās divās daļās – lielākie (tostarp grantētie) ir valsts pārziņā, mazākie (kas atzarojas un ved tuvāk iedzīvotājiem) – pašvaldības pārziņā. Taču sekmīgai ceļu apsaimniekošanai ir vajadzīgi vēl vismaz divi svarīgi nosacījumi – finansējums, kā arī savstarpējā sadarbība starp valsti, pašvaldību un iedzīvotājiem.
Finansējums nekad nav bijis ne tuvu pietiekošs, lai varētu pienācīgi augstvērtīgā līmenī uzturēt visus autoceļus. Tiesa gan beidzamajos gados šī situācija ir kļuvusi labāka. Kā redzams, tad valsts beidzamajos gados daudz investē ceļu būvē, un tas ir redzams arī mūspusē – kaut vai P30 autoceļa Cēsis – Madona kapitālā rekonstrukcija. Arī pašvaldība – savu iespēju robežās – cenšas uzlabot mazos autoceļus. Beidzamo pāris gadu laikā, apgūstot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, esam renovējuši 2 autoceļu posmus Taurenes un Inešu pagastos, bet šovasar tiek īstenots jauns projekts Dzērbenes pagastā. Ar ERAF atbalstu ir īstenots arī apjomīgs uzņēmējdarbības atbalsta pasākums, noasfaltējot veselu kvartālu Inešos. Šopavasar pašvaldība par saviem resursiem ir atjaunojusi divus ceļu posmus Inešu un Taurenes pagastos. Iespēju robežās turpinām arī ikdienas uzturēšanas darbus – veicam ceļmalu izpļaušanu, kas gan nenotiek uzreiz visur vienā dienā. Tad, kad laikapstākļi atļauj, veicam arī ceļu planēšanas darbus. Diemžēl daudz kas ir atkarīgs no laikapstākļiem, kas šovasar nav labvēlīgi autoceļu virsmas planēšanai.
Taču, kā jau uzsvēru, tad ļoti svarīga ir savstarpējā sadarbība starp valsti, pašvaldību un iedzīvotājiem, jo tikai tādējādi ir iespējams pēc iespējas labāk uzturēt un sakārtot kopējo autoceļu tīklu. Ņemot vērā iedzīvotāju lūgumus, esam vērsušies pie VAS “Latvijas Valsts ceļi” un VAS “Latvijas Autoceļu uzturētājs” par ceļu atputekļošanu vismaz ciematu teritorijās. Tā rezultātā atputekļošanas darbi jau ir veikti Kaives ciemata centrā, kā arī turpmāk tiek solīts regulāri to veikt arī citviet mūsu ciematu teritorijās. Lai mēs sasniegtu rezultātu, ir nepieciešams regulāri uzturētājus informēt par tiem ceļu posmiem, kur nepieciešams veikt atputekļošanas darbus. Tāpēc aicinu iedzīvotājus vērsties pašvaldībā ar informāciju, lai varam apkopot šos posmus. Protams, ir jāsaprot, ka nebūs iespējams atputekļot posmus, kuru noslodze ir maza. Tas nozīmētu faktiski visu balto autoceļu atputekļošanu – tādos apmēros līdzekļus atrast būtu neiespējami gan valsts, gan pašvaldības budžetos. Runājot par savstarpējo sadarbību un ņemot vērā pašvaldības sniegto informāciju valsts institūcijām par prioritāri renovējamiem ceļiem, esam panākuši to, ka šogad beidzot tiks veikta atliktā asfalta seguma atjaunošana ceļa posmam starp Taureni un Dzērbeni, kā arī tiks veikta vismaz grants seguma atjaunošana P33 ceļa posmam starp Inešiem un Jumurdu.
Aicinu iedzīvotājus būt pacietīgiem, ņemot vērā, ka ceļu uzturēšana karstā vasarā nav tik vienkārša. Taču vienlaikus aicinu iedzīvotājus informēt pašvaldību par problēmām uz mūsu autoceļiem, zvanot pa tālruni vai rakstot e-pastā, jo, kā jau minēju vairākkārt, savstarpēji sadarbojoties, mēs varam daudz labāk un operatīvāk atrisināt šādas situācijas.
Indriķis Putniņš, domes priekšsēdētājs

Saistītie raksti

Back to top button