VECPIEBALGAS BĀRIŅTIESA

“Norkalni”-2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads

bāriņtiesas priekšsēdētāja p.i.:  Ilze Cīrule, tālr. 26122563, e-pasts: barintiesa@vecpiebalga.lv
bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece:  Inese Saliņa, tālr. 22007612,  64170228, e-pasts: taurene@vecpiebalga.lv
bāriņtiesas locekle: Elita Doniņa, tālr. 26534209, e-pasts: elita.donina@vecpiebalga.lv

Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus: 

Dzērbenes pagasta teritorijā
Dzērbenē, „Pilī”, bāriņtiesas telpās:
pirmdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00
ceturtdienās no plkst.13.00 līdz plkst.17.00

Inešu pagasta teritorijā 
Inešos, „Pilī”: piektdienās no plkst.9.00 līdz plkst.15.00
pārtraukums 12.00-13.00

Kaives pagasta teritorijā
Kaivē, „Dārziņos”: otrdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00

Taurenes pagasta teritorijā
Taurenē, „Nēķinā”:
pirmdienās no plkst.13.00 līdz plkst.18.00
ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00

Vecpiebalgas pagasta teritorijā 
Vecpiebalgā, “Norkalnos”:
pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00
piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00
pārtraukums 12.00-13.00

Nepieciešamības gadījumā zvanīt :
bāriņtiesas priekšsēdētājas p.i. Ilzei Cīrulei, tel.  26122563
bāriņtiesas priekš. vietniecei  Inesei Saliņai,  tel.  22007612
bāriņtiesas loceklei Elitai Doniņai, tel. 26534209


Bāriņtiesa ir Vecpiebalgas novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Vecpiebalgas bāriņtiesas darbības teritorija ir Vecpiebalgas pagasts, Taurenes pagasts, Inešu pagasts, Dzērbenes pagasts, Kaives pagasts.

Bāriņtiesas darbības principi: 

Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. 

Bāriņtiesai ir šādas tiesības:

 1. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;
 2. pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas — mantojuma atstājēja — kontu atlikumiem, lai sastādītu mantu sarakstu (mantojuma inventāra sarakstu), kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna vai aizgādnībā esošās personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis nesniedz bāriņtiesai pieprasīto informāciju par bērna vai aizgādnībā esošās personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka sniegtas nepatiesas ziņas;
 3. veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;
 4. uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai aizgādnībā esošās personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;
 5. iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai aizgādnībā esošās personas interesēs.
 6. veikt pārrunas ar bērnu un aizgādnībā esošo personu bez citu personu klātbūtnes;
 7. lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa atzinumu.
 8. pārbaudīt bērna vai aizgādnībā esošās personas dzīves apstākļus, kā arī veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi:

 1. aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 2. izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
 3. sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizstāvību;
 4. informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
 5. neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai aizgādnībā esošajai personai;
 6. sniedz palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošajai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 7. Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā;
 8. pārstāv audžuģimenē ievietota bērna personiskās un mantiskās intereses un tiesības.

Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana Bāriņtiesu likuma 61.panta kārtībā:

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:

 1. apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;
 2. apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 3. ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 4. apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;
 5. apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 6. apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 7. apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 8. sagatavo dokumentu projektus.

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likumā noteikto, bāriņtiesa sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā.

Bāriņtiesa iekasē valsts nodevas

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;
2) par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;
3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;
4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;
5) par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;
6) par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;
7) par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;
8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);
11) par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;
12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;
13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;
14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;
15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;
16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).

Bāriņtiesas lēmumi

Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesas lēmumi ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām. Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību.

Bērnu tiesību aizsardzības likumu; Bāriņtiesu likumu

Vecpiebalgas novada bāriņtiesas nolikumu

Atskaite par 2017.gadu

Back to top button