Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam institūcijā


Pakalpojuma apraksts: sociālu apstākļu dēļ no dzimšanas līdz divu gadu vecumam nodrošina par valsts budžeta līdzekļiem, no divu gadu vecuma – pašvaldības finansētā institūcijā:

* pēc vecāku lūguma, ja:

– sakarā ar vecāku ārstēšanos viņi nespēj bērnu aprūpēt;

– bērna veselības stāvokļa dēļ vecāki nevar viņu aprūpēt;

– jaundzimušā mātei nav iztikas līdzekļu vai pajumtes. Šajā gadījumā māte uzņemama institūcijā kopā ar bērnu uz laiku, kamēr viņa baro bērnu ar krūti.

* ja bērns atrodas krīzes situācijā (veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos, konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu, bērnam nav nodrošināta pietiekama aprūpe un uzraudzība) vai palicis bez vecāku gādības, Pakalpojumu var sniegt uz bāriņtiesas,  valsts un pašvaldības policijas, veselības aprūpes iestādes, izglītības iestādes iesnieguma pamata.
Pakalpojuma saņēmējs:Mērķa grupas iedzīvotāji, kas savu dzīves vietu deklarējuši Vecpiebalgas novadā.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš:Rindas kārtībā atkarībā no vietu pieejamības mērķa iestādē, pēc Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma nepieciešamību un samaksas kārtību.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums“.

  • Likums par sociālo drošību.
  • MK noteikumu Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
-pase, cits personas identitāti apliecinošs dokuments.

-Bērna likumīgā pārstāvja vai atbildīgās institūcijas amatpersonas iesniegums ar situācijas aprakstu, vēlamo risinājumu un pakalpojumu apjomu;

-Ģimenes ārsta izziņa par diagnozēm un kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai.

– iztikas līdzekļu deklarāciju, kā arī informāciju par likumīgo apgādnieku materiālo un sociālo situāciju, lai lemtu par līdzdarbības iespējām un sastādītu sociālās rehabilitācijas plānu.

Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Vecpiebalgas novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums:
Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radušies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.
Brīdinājums:
Pakalpojumu var pārtraukt ja klients ir sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas, pārkāpj iestādes iekšējās kārtības noteikumus.

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija   Vecpiebalgas novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    „Rudiņi”, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119,  mob.t. 20234365;  fakss: 64161969, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv; velga.berke@vecpiebalga.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: 

Sociālā dienesta vadītāja, sociālā darbiniece Taurenes pagastā  VELGA BERĶE
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel.20234365, e-pasts: velga.berke@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00

ceturtdienās 8.00 – 12.00
piektdienās 8.00-12.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā darbiniece Inešu pagastāBIRUTA ENGERE
pieņem apmeklētājus Inešu pagasta “Pilī”, tel.20241435, e-pasts: biruta.engere@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-15.00
ceturtdienās 8.00-15.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālās palīdzības organizatore Kaives pagastāVELGA BURAKA
Pieņem apmeklētājus Kaives pagasta „Dārziņos”, 26197591, e-pasts: velga.buraka@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Sociālā darbiniece Vecpiebalgas pagastāGUNA PRINCOVA
pieņem Vecpiebalgas pagastā “Norkalni-2”, tel.26109262, e-pasts: guna.princova@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
piektdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā dienesta vadītājas vietnieks, sociālais darbinieks Dzērbenes pagastāIVARS SAKSS
pieņem apmeklētājus Dzērbenes pagasta “Pilī”, tel. 2024423 , e-pasts: ivars.sakss@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniemSINTIJA DUBOVA
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel. 22003709, e-pasts: sintija.dubova@vecpiebalga.lv
trešdienās 8.00-17.00
piektdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Back to top button