Pabalsts veselības aprūpei

Pakalpojuma apraksts:Pabalstu piešķir, ja izdevumi par ārstēšanos stacionārā, medikamentiem, pārsienamajiem materiāliem vai sanitāri higiēniskajām precēm pārsniedz EUR 142.29 trīs mēnešu laikā.

Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz izdevumus attaisnojoši dokumenti un primārās aprūpes ārsta atzinums par minēto medicīnisko izdevumu nepieciešamību.

Pabalsta apmērs noteikts 50% apmērā no attaisnotajiem izdevumiem, bet ne vairāk kā EUR 142.29 kalendārajā gadā.

Pakalpojuma saņēmēji:  Trūcīgās un maznodrošinātās personas/ģimenes, personas ar 1. vai 2. invaliditātes grupu  un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 199.20 katram ģimenes loceklim mēnesī, kā arī atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmēji, kuru pensija nepārsniedz EUR 213.43  mēnesī, ja:

4.1. personai (ģimenei) nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs;

4.2. personai (ģimenei) nav noslēgts uztura līgums;

4.3. personai (ģimenei) nepieder vērtspapīri (izņemot privatizācijas un kompensācijas sertifikātus);

4.4. persona (ģimene) nav izsniegusi aizdevumu;

4.5. personai (ģimene) nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;

4.6. persona (ģimene) neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;

4.7. personas (ģimenes) likumīgie apgādnieki Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā atbrīvoti no apgādnieka pienākumiem.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:Pēc Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošie noteikumi NR. 4/2011

„Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību”

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
– personas iesniegums,
– Izdevumus apliecinoši dokumenti ar Iesniedzēja rekvizītiem,
– iztikas līdzekļu deklarācija,
Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Vecpiebalgas novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums:
Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.

Brīdinājums:
Pabalstu   ar motivētu lēmumu nepiešķir, ja klients, ir sniedzis nepatiesas ziņas.

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija   Vecpiebalgas novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    „Rudiņi”, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119,  mob.t. 20234365;  fakss: 64161969, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv; velga.berke@vecpiebalga.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: 

Sociālā dienesta vadītāja, sociālā darbiniece Taurenes pagastā  VELGA BERĶE
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel.20234365, e-pasts: velga.berke@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00

ceturtdienās 8.00 – 12.00
piektdienās 8.00-12.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā darbiniece Inešu pagastāBIRUTA ENGERE
pieņem apmeklētājus Inešu pagasta “Pilī”, tel.20241435, e-pasts: biruta.engere@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-15.00
ceturtdienās 8.00-15.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālās palīdzības organizatore Kaives pagastāVELGA BURAKA
Pieņem apmeklētājus Kaives pagasta „Dārziņos”, 26197591, e-pasts: velga.buraka@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Sociālā darbiniece Vecpiebalgas pagastāGUNA PRINCOVA
pieņem Vecpiebalgas pagastā “Norkalni-2”, tel.26109262, e-pasts: guna.princova@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
piektdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā dienesta vadītājas vietnieks, sociālais darbinieks Dzērbenes pagastāIVARS SAKSS
pieņem apmeklētājus Dzērbenes pagasta “Pilī”, tel. 2024423 , e-pasts: ivars.sakss@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniemSINTIJA DUBOVA
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel. 22003709, e-pasts: sintija.dubova@vecpiebalga.lv
trešdienās 8.00-17.00
piektdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Back to top button