Pakalpojums „Aprūpe mājās”

Pakalpojuma apraksts: Pastāvīga Aprūpe līdz gadam un ilgāk – personām, kuras vecuma, garīgas attīstības vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un personīgo aprūpi, tā var būt maksas vai pašvaldības apmaksāta.

– Pagaidu Aprūpe uz laiku līdz sešiem mēnešiem – personām slimošanas un atveseļošanās perioda laikā, ja ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību, tā var būt maksas vai pašvaldības apmaksāta.

Pakalpojuma saņēmējs:Aprūpi nodrošina Vecpiebalgas novadā dzīvesvietu deklarējušiem un dzīvojošiem  veciem cilvēkiem, bērniem invalīdiem, pieaugušiem invalīdiem, kā arī personām, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt mājas darbus un personisko aprūpi.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš:Pakalpojuma uzsākšana 10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas saskaņā ar noslēgto līgumu.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma3. panta trešā daļa.

-Ministru kabineta noteikumi Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta“.

– Vecpiebalgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6/2013,” Par pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Vecpiebalgas novadā”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
-aprūpējamās personas vai viņas ģimenes locekļu iesniegums ar situācijas aprakstu, vēlamo risinājumu un pakalpojumu apjomu;

– dokumenti, kuri sniedz informāciju par personas un tās likumīgo apgādnieku maksātspēju: izziņa no darba vietas par ienākumiem, mācību iestādes, Nodarbinātības valsts aģentūras; iztikas līdzekļu deklarācija, kas sagatavota atbilstoši 30.03.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” prasībām;

– izziņa no ģimenes ārsta par Aprūpes nepieciešamību un kontrindikāciju neesamību.

Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Vecpiebalgas novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums:
Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.
Brīdinājums:
Pakalpojumu var pārtraukt rakstiski brīdinot 5 dienas iepriekš, ja klients nepilda vai pārkāpj noslēgtā līguma saistības.

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija   Vecpiebalgas novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    „Rudiņi”, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119,  mob.t. 20234365;  fakss: 64161969, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv; velga.berke@vecpiebalga.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: 

Sociālā dienesta vadītāja, sociālā darbiniece Taurenes pagastā  VELGA BERĶE
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel.20234365, e-pasts: velga.berke@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00

ceturtdienās 8.00 – 12.00
piektdienās 8.00-12.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā darbiniece Inešu pagastāBIRUTA ENGERE
pieņem apmeklētājus Inešu pagasta “Pilī”, tel.20241435, e-pasts: biruta.engere@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-15.00
ceturtdienās 8.00-15.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālās palīdzības organizatore Kaives pagastāVELGA BURAKA
Pieņem apmeklētājus Kaives pagasta „Dārziņos”, 26197591, e-pasts: velga.buraka@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Sociālā darbiniece Vecpiebalgas pagastāGUNA PRINCOVA
pieņem Vecpiebalgas pagastā “Norkalni-2”, tel.26109262, e-pasts: guna.princova@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
piektdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā dienesta vadītājas vietnieks, sociālais darbinieks Dzērbenes pagastāIVARS SAKSS
pieņem apmeklētājus Dzērbenes pagasta “Pilī”, tel. 2024423 , e-pasts: ivars.sakss@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Back to top button