Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā

Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, sociālie dzīvokļi

Pakalpojuma nosaukums: Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtība.

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Vecpiebalgas novada pašvaldība.

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziskas personas.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: Īres līgums tiek noslēgts uz laiku ne ilgāk par sešiem mēnešiem.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: Likums “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 6. pants un 10. panta 2. daļa; “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 3. panta 2. daļa.

Vecpiebalgas novada pašvaldības  saistošie noteikumi : Nr.8/2013 “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Vecpiebalgas novadā” un Nr.12/2011 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Vecpiebalgas novadā”.

Pakalpojuma īss raksturojums: Tiesības īrēt sociālo dzīvokli ir sociāli maznodrošinātai (trūcīgai) personai vai sociāli mazaizsargātai personai (ģimenei), ja tajā vismaz vienam no ģimenes locekļiem Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvieta ir nepārtraukti deklarēta ne mazāk kā 3 gadus.

Iesniedzamie dokumenti:

  • Rakstveida iesniegums par vēlmi īrēt sociālo dzīvokli.
  • Maznodrošinātai (trūcīgai) personai – Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņa un lēmums par atbilstību maznodrošinātas (trūcīgas) personas statusam.
  • Personai, kura tiek izlikta no dzīvojamās telpas – likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par izlikšanu no dzīvojamās telpas.

 

Maksa par pakalpojumu:

  • Īres maksa tiek noteikta 1/4 (viena ceturtdaļa) apmērā no īres maksas, kas noteikta Vecpiebalgas novada pašvaldības dzīvokļiem.
  • Par izlietoto elektroenerģiju jānorēķinās pilnā apmērā, bet par izlietoto siltumu, ūdeni, atkritumiem, kanalizāciju 1/2 (viena puse) apmērā no pakalpojumu maksas.

 

Pārsūdzības iespējas:

  • Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Vecpiebalgas novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  • Vecpiebalgas novada domes lēmumu par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un/vai sociālā dzīvokļa izīrēšanu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība: Vecpiebalgas novada Sociālais dienests.

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Vecpiebalgas novads.

Pakalpojuma sniedzēja adrese: “Rudiņi”, Taurene, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV4119, mob.t. 20234365, e-pasts: velga.berke@vecpiebalga.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

  • pirmdienās 8.00-12.00, 13.00-17.00,
  • ceturtdienās 8.00-12.00,
  • piektdienās 8.00-12.00.

 

 

 

Back to top button