Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām


Pakalpojuma apraksts: – No vardarbības (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles) cietušām pilngadīgām personām tiek sniegti pakalpojumi rehabilitācijas pakalpojumi, kuru mērķis ir:

-nodrošināt psihosociālu palīdzību;

-novērtēt apdraudējumu un plānot drošības pasākumus;

-motivēt personu sociālās funkcionēšanas spēju (ierobežotas personas spējas strādāt, aprūpēt sevi, iekļauties sabiedrībā) atjaunošanai vai uzlabošanai;

-nostiprināt vai atjaunot personas sociālās funkcionēšanas spējas.

Vardarbību veikušām pilngadīgām personām tiek sniegti pakalpojumi, kuru mērķis ir novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus.

.

Pakalpojuma saņēmējs:No vardarbības (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles) cietušas pilngadīgām personas, kā arī vardarbības veicēji.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:Pēc Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma nepieciešamību un rindas kārtībā atkarībā no pakalpojumu sniedzošās institūcijas.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums“.

  • Likums par sociālo drošību.
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.790, “ Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām””.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
-Personas iesniegums;

– izmeklētāja, prokurora, izmeklēšanas grupas dalībnieka vai administratīvā pārkāpuma lietu izskatījušās institūcijas (amatpersonas) lēmumu (kopiju) vai Kriminālprocesa likumānoteiktajā gadījumā – tiesas lēmumu (kopiju) par personas atzīšanu par cietušo (ja tāds ir);

– tiesas vai tiesneša lēmumu (kopiju) par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmumu (kopiju) par nošķiršanu (ja tāds ir).

 

Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Vecpiebalgas novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums:
Klients un likumiskie pārstāvji ir atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radušies viņu vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.
Brīdinājums:
Pakalpojumu var pārtraukt ja ir sniegtas nepatiesas vai maldinošas ziņas, pārkāpti pakalpojuma sniegšanas noteikumi.

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija   Vecpiebalgas novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    „Rudiņi”, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119,  mob.t. 20234365;  fakss: 64161969, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv; velga.berke@vecpiebalga.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: 

Sociālā dienesta vadītāja, sociālā darbiniece Taurenes pagastā  VELGA BERĶE
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel.20234365, e-pasts:velga.berke@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00

ceturtdienās 8.00 – 12.00
piektdienās 8.00-12.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniemSINTIJA DUBOVA
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel. 22003709, e-pasts: sintija.dubova@vecpiebalga.lv
trešdienās 8.00-17.00
piektdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Back to top button