Vecpiebalgas novada pašvaldības

PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

Pašvaldības funkciju pildīšana nav iespējama bez personas datu apstrādes. Apstrādājot personas datus, Vecpiebalgas novada pašvaldība aizsargā Jūsu privātumu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), likuma “Fizisko personu datu apstrādes likums” un citu saistošo normatīvo aktu prasības. 

Vecpiebalgas novada pašvaldība nodrošina, regulāri pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nelikumīgas izpaušanas, nozaudēšanas, sabojāšanas un iznīcināšanas.   

Personas datu pārzinis ir Vecpiebalgas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV -4122, tālr. 64107279.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 20384844, e-pasts: uldis.vitolins@gmail.com

Visos gadījumos, kad Jums rodas neskaidrības vai jautājumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar Vecpiebalgas novada pašvaldību vai personas datu aizsardzības speciālistu.

Ja Jūs uzskatāt, ka apstrādājot personas datus, tiek pārkāptas Jūsu tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011).

Šajā paziņojumā Jums tiek sniegta informācija par to, kādā nolūkā un kādus personas datus apstrādā Vecpiebalgas novada pašvaldība, kā personas dati tiek izmantoti, kam personas dati tiek izpausti un kādas ir Jūsu tiesības kontrolēt savu personas datu apstrādi. 

Personas datu apstrādes nolūks un juridiskais pamats

Vecpiebalgas novada pašvaldība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

1) Galvenokārt personas datu apstrāde tiek veikta, lai izpildītu pienākumus, kuri pašvaldībai ir noteikti normatīvajos aktos. Piemēram, personas dati tiek apstrādāti, lai organizētu iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, gādātu par iedzīvotāju izglītību, rūpētos par kultūru un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, nodrošinātu iedzīvotājiem sociālo palīdzību, gādātu par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību, piedalītos sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, nodrošinātu savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu, veiktu civilstāvokļa aktu reģistrāciju, veiktu administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti, iekasētu nodokļus un nodevas, publisko tiesību jomā iesniegtu prasības tiesā un sūdzības administratīvajās iestādēs, uzkrātu, izmantotu un saglabātu līdz nodošanai valsts arhīvā dokumentus, kas radušies pašvaldības darbībā u.c. Šajos gadījumos personas datu apstrāde ir likumīga, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Pašvaldībai apstrādājot īpašu kategoriju datus (piemēram, veselības datus), juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9. panta 2. punkta b) vai g) apakšpunkts.

2) Lai piedalītos novada sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, noziedzīgu nodarījumu novēršanā un atklāšanā saistībā ar īpašuma aizsardzību nodrošinātu, Vecpiebalgas novada pašvaldība veic videonovērošanu, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Informācija par videonovērošanu tiek sniegta ar pie videonovērošanas kamerām izvietotām norādēm. 

3) Pašvaldībai, veicot privāttiesiska rakstura darbības un slēdzot darījumus, piemēram, piesaistot pakalpojumu sniedzējus vai darbu izpildītājus, slēdzot darba līgumus,  pērkot vai pārdodot kustamo vai nekustamo mantu, izīrējot pašvaldības nekustamos īpašumus, sniedzot iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus u.t.t., ir nepieciešams noslēgt līgumu. Personas datu apstrāde minētajos gadījumos tiek veikta, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, kur noteikts, ka datu apstrāde ir likumīga, ja tā ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Veicot darbības privāttiesību jomā, pašvaldībai var būt leģitīmās intereses, piemēram, īstenot savas tiesības iesniegt prasību tiesā līguma pārkāpuma gadījumā.  Datu apstrāde, īstenojot leģitīmās intereses, ir tiesiska saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

4) Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pašvaldība veic dažādus uzdevumus sabiedrības interesēs, piemēram, organizējot kultūras pasākumus, veicot kultūrizglītojošu darbu, nodrošinot iedzīvotāju pašdarbības kolektīvu darbu,  īstenojot projektus, nodrošinot tūrisma aktivitātes u.t.t.  Personas datu apstrāde, pašvaldībai veicot uzdevumus sabiedrības interesēs, ir tiesiska saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunktu, kurā paredzēts, ka apstrāde ir likumīga, ja tā ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. 

5) Gadījumos, kad personas datu apstrādei nav cita tiesiskā pamatojuma, pašvaldība Jūsu personas datu apstrādi veic tikai tad, ja ir saņēmusi Jūsu  piekrišanu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem. Jūsu piekrišana personas datu apstrādei tiek prasīta, piemēram, lai Jūs saņemtu informāciju e-pastā par aktualitātēm Vecpiebalgas novadā, publicējot personas datus, t.sk., arī fotogrāfijas un videoierakstus, sociālajos tīklos, Vecpiebalgas novada mājaslapā, Vecpiebalgas vidusskolas mājaslapā, kā arī Vecpiebalgas novada informatīvajā izdevumā “Vecpiebalgas novada ziņas”. Saskaņā ar Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu apstrāde ir likumīga, ja datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Vecpiebalgas novada pašvaldība personas datus neizmanto datu subjektu profilēšanai un automātiskai lēmumu pieņemšanai.

Apstrādāto personas datu kategorijas

Pildot savas funkcijas un sniedzot pakalpojumus iedzīvotājiem, Vecpiebalgas novada pašvaldība apstrādā dažādas personas datu kategorijas, tai skaitā:

 1. Personu identificējošos datus (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, paraksts);
 2. Personu apliecinošo dokumentu datus;
 3. Personas kontaktinformāciju (piemēram, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, pasta adrese);
 4. Norēķinu un grāmatvedības datus;
 5. Videonovērošanas kameru ierakstu datus;
 6. Video un fotouzņēmumu datus;
 7. Komunikācijas datus (piemēram, informācija par ienākušo un izejošo saziņu, korespondenci);
 8. Personāla datus;
 9. Administratīvās sodāmības datus;
 10. Skolēnu sekmju, sasniegumu un uzvedības datus;
 11. Civilstāvokļa aktu reģistra datus;
 12. Veselības stāvokli raksturojošus datus;
 13. Sociālās situācijas datus;
 14. Līgumu datus;
 15. Nekustamā īpašuma datus;
 16. Tehniskos datus (sīkdatnes) u.c.

Personas dati tiek apstrādāti tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams to apstrādes nolūkam.

Personas datu saņēmēji

Vecpiebalgas novada pašvaldība personas datus izpauž:

 1. Jums kā datu subjektam par sevi. 

Lai saņemtu vajadzīgo informāciju par sevi, Jums jāiesniedz personīgi rakstveida informācijas pieprasījums kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.  Iesniedzot pieprasījumu, Jums lūgs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Informācijas pieprasījumu Jūs varat iesniegt arī elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu. 

2) Personas datu apstrādātājiem, kuri Vecpiebalgas novada pašvaldības uzdevumā apstrādā personas datus. Šajos gadījumos Vecpiebalgas novada pašvaldība uzņemas atbildību par personas datu drošību.

Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un  kārtībā Vecpiebalgas novada pašvaldība personas datus arī izpauž:

1) Ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, šajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā (piemēram, valsts un pašvaldības iestādēm, tiesībsargājošām un uzraugošām iestādēm, tiesai u.c.);

2) Ar datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

3) Izpildot līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

4) Ja personas datu izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;

5) Ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Vecpiebalgas novada pašvaldības likumīgo interešu aizsardzībai;

6) Videonovērošanas kameru ierakstu dati normatīvajos aktos noteiktos gadījumos var tikt nodoti kompetentām valsts institūcijām, piemēram, tiesai, tiesībsargājošajām institūcijām u.c.

Vecpiebalgas novada pašvaldība nenosūta personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

Personas datu glabāšanas termiņš

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama attiecīgajiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar saistošo normatīvo aktu prasībām.

Personas dati, kas jāuzglabā, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, tiek glabāti attiecīgajos normatīvajos aktos noteikto termiņu. Līgumsaistību izpildei nepieciešamie personas dati tiek glabāti līdz līguma izpildei. Dati, kuri nepieciešami, lai pierādītu Vecpiebalgas novada  saistību izpildi, tiek glabāti, ņemot vērā prasības noilguma termiņu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem prasījumu noilgumu termiņiem. 

Personas dati, kuri tiek apstrādāti saskaņā ar Jūsu kā datu subjekta piekrišanu, tiek glabāti līdz brīdim, kad ir īstenots datu apstrādes nolūks, vai kamēr Jūs atsaucat savu piekrišanu.

Videonovērošanas dati tiek glabāti ne ilgāk kā  30 dienas, izņemot gadījumus, kad ierakstā ietverto informāciju nepieciešams saglabāt kā pierādījumu  civilprocesā, administratīvajā procesā vai kriminālprocesā.

Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības kontrolēt savu personas datu apstrādi.

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Vecpiebalgas novada pašvaldība nodrošina Jums tiesības piekļūt saviem personas datiem un pēc Jūsu pieprasījuma sniegs Jums informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. Jums kā personas datu subjektam ir tiesības ar iesniegumu vērsties Vecpiebalgas novada pašvaldībā, lai saņemtu informāciju par to, kādi Jūsu personas dati ir pašvaldībā, kādā nolūkā tie tiek apstrādāti, kāds ir datu apstrādes tiesiskais pamats, kāds ir personas datu glabāšanas termiņš, kurām fiziskajām, juridiskajām, valsts vai pašvaldības institūcijām un kādā nolūkā pašvaldība ir nodevusi Jūsu personas datus, kāds ir personas datu nodošanas tiesiskais pamats. 

Pašvaldība neizsniegs Jums informāciju par Jūsu personas datiem gadījumos, ja to aizliegts izpaust saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, piemēram, netiks izsniegta informācija  nacionālās drošības, aizsardzības, krimināltiesību jomās vai valsts finanšu interesēs nodokļu lietās. Sniedzamajā informācijā par datu saņēmējiem netiks iekļautas valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust. 

Vecpiebalgas novada pašvaldība nodrošina Jums tiesības labot savus personas datus. Pamatojoties uz Jūsu pamatotu pieprasījumu, personas dati tiks laboti, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

Jums ir tiesības prasīt dzēst savus personas datus. Vecpiebalgas novada pašvaldība dzēsīs Jūsu personas datus, ja personas datu apstrādei nav tiesiska pamata, ja  personas dati vairs nav nepieciešami to apstrādes nolūkam vai ja Jūs esat atsaucis savu piekrišanu personas datu apstrādei un nav cita tiesiska pamata personas datu apstrādei. Pašvaldībai nav tiesību dzēst personas datus, ja to glabāšanas termiņš ir noteikts normatīvajos aktos.

Vispārīgajā datu aizsardzības regulā paredzētajos gadījumos Jums ir tiesības prasīt ierobežot savu personas datu apstrādi, tiesības prasīt savus datus pārnest jeb nosūtīt citam pārzinim, kā arī tiesības iebilst pret datu apstrādi.  Vecpiebalgas novada pašvaldība nodrošinās Jūsu tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja personas datu apstrāde  ir pamatota ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības atsaukt piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību laikā, pirms piekrišanas atsaukuma.

Back to top button