Novads

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES JŪNIJA SĒDE

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2021.gada 28.jūnijā plkst.9:00 “Pilī”  Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā.

DARBA KĀRTĪBA:

1.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 27.05.2021. un 03.06.2021. domes sēžu lēmumu izpildi.

2.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2021.gada 22.aprīļa līdz 2021.gada 28.jūnijam.

3.Par precizējumiem pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā ar biedrību “KUULtūrisms”. (S.Straupe)

4.Par bezatlīdzības mantas nodošanas līguma noslēgšanu ar biedrību “KUULtūrisms”. (S.Straupe)

5.Par Vecpiebalgas novada pamatskolas nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu. (Dz.Jukēvics)

6.Par 30.04.2019. Nomas līguma Nr.5-40.3/94 Pārjaunojuma līgumu. (Dz.Jukēvics)

7.Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 27.05.2021.saistošajos noteikumos Nr.5/2021 “Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets 2021.gadam”. (I.Pogule)

8.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2020.gada publiskā gada pārskatu. (I.Pogule)

9.Par nolikuma “Amatnieku tirgus Vecpiebalgā” apstiprināšanu. (Dz.Jukēvics)

10.Par Zeķu adīšanas konkursa “Mācies, meitiņ, zeķi adīt!” nolikuma apstiprināšanu. (Dz.Jukēvics)

11.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības konkursa “Iedzīvotāju veido savu vidi” rezultātu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu. (L.Burdaja)

12.Par nekustamā īpašuma “Aizpekļi” Taurenes pagastā atsavināšanu. (D.Slaidiņa)

13.Par nekustamā īpašuma “Leimaņkalns” zemes vienības “Mārsili” Inešu pagastā atsavināšanu. (D.Slaidiņa)

14.Par nekustamā īpašuma “Kubuliņu piena savāktuve” Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

15.Par nekustamā īpašuma “Ķīlis” Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

16.Par nekustamo īpašumu “Cīruļi” un “Zaļumi” Kaives pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

17.Par nekustamā īpašuma “Pie Griškām” Vecpiebalgas pagastā sadalīšanu un īpašuma daļas  sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

18.Par nekustamā īpašuma “Jaunmelderi” Taurenes pagastā sadalīšanu un īpašuma daļas  sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

19.Par nekustamā īpašuma “Ielejas” Dzērbenes pagastā sadalīšanu un sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

20.Par nekustamā īpašuma “Bites”, Taurenes pagastā, neatsavināšanu. (D.Slaidiņa)

21.Par ēku īpašuma “Vecigauņi”, iekļaušanu pašvaldības bilancē. (D.Slaidiņa)

22.Par  telpu  nomas tiesību  izsoles rezultātu apstiprināšanu ēkā „Zemnieki” Inešu pagastā. (D.Slaidiņa)

23.Par telpu  nomas tiesību  izsoles rezultātu apstiprināšanu noliktavas ēkā  īpašumā „Pils parks” Inešu pagastā. (D.Slaidiņa)

24.Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumā “Jaunjēkuļi” Inešu pagastā. (D.Slaidiņa)

25.Par īres  tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu dzīvokļa īpašumam “Norkalni”-1 Vecpiebalgas pagastā. (D.Slaidiņa)

26.Par zemes nomas līguma izbeigšanu.(D.Slaidiņa)

27.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)

28.Par zemes nomas līguma izbeigšanu. (D.Slaidiņa)

29.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)

30.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)

31.Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)

32.Par nekustamā īpašuma Pagasta Dārziņi” Kaives pagastā nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)

33.Par nedzīvojamo telpu īpašumā “Arāji” Dzērbenes pagastā nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)

34.Par nedzīvojamo telpu īpašumā “Tauriņi 2”  Dzērbenes pagastā nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)

35.Par nekustamā īpašuma “Kļavas 1” zemes vienības “Kļavas” Inešu pagastā atsavināšanu. (D.Slaidiņa)

36.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Lauras”, „Nēķina muižas kūts” un ”Pacieres” Taurenes  pagastā robežu pārkārtošanai. (D.Slaidiņa)

37.Par telpu nomas tiesību  līguma grozījumiem. (D.Slaidiņa)

38.Par nekustamā īpašuma “Jaunjēkuļi”  Inešu pagastā zemes vienības daļas nomas tiesību izsoli.(D.Slaidiņa)

39.Par cirsmas izsoli īpašumā “Pacieres” Taurenes pagastā. (D.Slaidiņa)

Saistītie raksti

Back to top button