Pārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES SĒDE 25.02.2021.

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2021. gada 25. februārī plkst. 15:00 ar videokonferences starpniecību.
DARBA KĀRTĪBA:
1.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 28.01.2021. un 19.02.2021. domes sēdes lēmumu izpildi.
2.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2020.gada 23.decembra līdz 2021.gada 25.februārim.
3.Par I.Sirmās atbrīvošanu no Vecpiebalgas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas amata. (I.Putniņš)
4.Par Vecpiebalgas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja ievēlēšanu. (I.Putniņš)
5.Par saistošo noteikumu “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” apstiprināšanu. (Dz.Jukēvics)
6.Par saistošo noteikumu “Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu” apstiprināšanu. (Dz.Jukēvics)
7.Par Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam aktualizētā Rīcības plāna un Investīciju plāna apstiprināšanu. (L.Burdaja)
8.Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu. (L.Burdaja)
9.Par Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu. (Dz.Jukēvics)
10.Par precizējumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4/2019 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Vecpiebalgas novadā”. (Dz.Jukēvics)
11.Par atkāpšanos no dāvinājuma līguma. (D.Slaidiņa)
12.Par atbalsta pasākumiem attālinātā mācību procesa laikā – ēdināšanas nodrošināšanai Vecpiebalgas novada pašvaldībā. (I.Putniņš)
13.Par piemaksu tehniskajam un medicīnas personālam pirmsskolas izglītības iestādēs COVID-19 pandēmijas laikā. (I.Pogule)
14.Par nekustamā īpašuma „Apaļais šķūnis” Taurenes pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
15.Par nekustamā īpašuma „Pie Butlēriem” Vecpiebalgas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
16.Par nekustamā īpašuma „Mazmeļļi” Dzērbenes pagastā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
17.Par nekustamā īpašuma “Kalnozoli” Dzērbenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
18.Par nekustamo īpašumu „Dainas” un “Kalna Dainas” Dzērbenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
19.Par nekustamā īpašuma „Pie Vistiņām” Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
20.Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Gavari” Dzērbenes pagastā sadalīšanai. (D.Slaidiņa)
21.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
22.Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
23.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vecdauguņi” Inešu pagastā. (D.Slaidiņa)
24.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Anderi” Kaives pagastā. (D.Slaidiņa)
25.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vecsinepes” Kaives pagastā. (D.Slaidiņa)
26.Par nekustamā īpašuma „Jāņzemji” Dzērbenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

Sēdes ir atklātas! Interesentiem ir iespēja piedalīties domes sēdē attālināti. Lai pieslēgtos sēdes tiešsaistei, zvanīt uz tālr. 22008446 vai rakstīt dome@vecpiebalga.lv .

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button