Pārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES SĒDE MARTĀ

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2019. gada 28. martā plkst. 15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā.

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 28.02.2019. domes sēdes lēmumu izpildi.
 2. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2019. gada 24. janvāra līdz 2019. gada 28. martam.
 3. Par Vecpiebalgas novada pamatskolas pašvērtējuma ziņojuma apstiprināšanu. (A.Sakss)
 4. Par izmaiņām Administratīvās komisijas un Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sastāvā. (Dz.Jukēvics)
 5. Par Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas sastāvu. (Dz.Jukēvics)
 6. Par Vecpiebalgas novada Jaunatnes lietu nodaļas dalību programmas Eiropas Solidaritātes korpuss konkursā. (B.Roze)
 7. Par 2018.gada slēguma inventarizācijas rezultātiem Vecpiebalgas novada pašvaldībā un tās izpildinstitūcijās. (M.Siliņa)
 8. Par aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. (I.Pogule)
 9. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu. (I.Pogule)
 10. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm. (V.Burjots)
 11. Par finansiālu atbalstu sportistam. (T.Praulītis)
 12. Par finansiālu atbalstu sportistam. (T.Praulītis)
 13. Par finansiālu atbalstu sportistam. (T.Praulītis)
 14. Par dienesta dzīvojamās telpas statusa noteikšanu dzīvokļa īpašumam Smeiļu ielā 1-30 Vecpiebalgā. (S.Straupe)
 15. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību “3×3”. (S.Straupe)
 16. Par nomas līguma noslēgšanu Vecpiebalgas novada tūrisma informācijas centra izveidei. (S.Straupe)
 17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 20. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 21. Par nekustamo īpašumu “Katlumāja” un “Pils” Dzērbenes pagastā zemes vienību daļu nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)
 22. Par zemes vienību “Zvārguļi” Taurenes pagastā piekritību pašvaldībai. (D.Slaidiņa)
 23. Par zemes nomas līguma noslēgšanu un zemes vienības sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
 24. Par nekustamā īpašuma “Ceļinieki” Taurenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

Novada domes priekšsēdētājs:                        INDRIĶIS PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button