Pārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES SEPTEMBRA SĒDE

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2019. gada 26. septembrī plkst. 15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā.
DARBA KĀRTĪBA:
1.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 22.08.2019. domes sēdes lēmumu izpildi.
2.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2019. gada 25. jūlija līdz 2019. gada 26. septembrim.
3.Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2/2019 “Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019. gadam”. (I.Pogule)
4.Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 2019. gada 24. janvāra lēmumā Nr.4 (prot.Nr.1) “Par izmaksām 2019. gadā uz vienu audzēkni izglītības iestādē pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”. (I.Pogule)
5.Par pašvaldības finansētajām pedagoģiskajām likmēm Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm 2019./2020. mācību gadam. (I.Pogule)
6.Par finansiālu atbalstu albuma izdošanai. (I.Pogule)
7.Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019. gada amata vienību sarakstā. (L.Burdaja)
8.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības informācijas sistēmas lietošanas noteikumiem. (A.Ankravs)
9.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības informācijas sistēmas drošības noteikumiem. (A.Ankravs)
10.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (B.Zvejniece)
11.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašuma “Veckubuliņi” un “Kastaņi” Vecpiebalgas pagastā savstarpējo robežu pārkārtošanai. (B.Zvejniece)
12.Par nedzīvojamo telpu noliktavas ēkā – īpašumā “Pils parks” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, – nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (B.Zvejniece)
13.Par medību tiesību nodošanu biedrībai “Mednieku makšķernieku klubs “Vecpiebalga””. (B.Zvejniece)
14.Par izmaiņām Vecpiebalgas novada pašvaldības Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ekspertu grupā un Sosnovska latvāņu ierobežošanas pasākumu plāna apstiprināšanas termiņa izmaiņām. (Dz.Jukēvics)

Novada domes priekšsēdētājs: I.PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button