Izsoles

Zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma „Zeme blakus Dabariem” Inešu pagastā zemes vienībai

2020.gada 14. aprīlī plkst. 9:30 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma „Zeme blakus Dabariem” Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 004 0095 lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļai 3.0 ha platībā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – EUR51.00 (bez PVN) gadā, izsoles solis – EUR 2.00.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 14. aprīļa plkst. 9:20. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
Informācija www.vecpiebalga.lv , tālr. 26115317 Daina Slaidiņa.

Saistītie raksti

Back to top button