IzglītībaNovadsVakances

AICINA DARBĀ IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES VADĪTĀJU

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA aicina darbā Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītāju.
Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!
Galvenie amata pienākumi:
– izstrādāt un ieviest novada izglītības stratēģiju;
– atbildēt par Izglītības pārvaldes darbu, doto uzdevumu izpildi, nodrošināt darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;
– koordinēt un kontrolēt padotībā esošo iestāžu un to vadītāju darbu;
– organizēt domes lēmumu, domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu, domes priekšsēdētāja, viņa vietnieku, izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka rīkojumu izpildi;
– domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, piedalīties iepirkumu organizēšanā;
– nodrošināt pašvaldības finanšu, personāla un citu resursu lietderīgu izmantošanu;
– veicināt izglītības kvalitātes paaugstināšanu novadā;
– organizēt aktivitātes izglītības kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādēs;
– nodrošināt izglītības iestāžu savstarpējo sadarbību un informācijas apriti;
– nodrošināt sadarbību un dialogu ar izglītību pāraugošām institūcijām – Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu u.c.;
– veicināt ārējā finansējuma piesaisti izglītības kvalitātes pilnveidei, starptautisko sadarbības tīklu attīstībai, pedagogu un skolēnu apmaiņai;
– pārstāvēt pašvaldības intereses un veicināt sadarbību ar dažādām institūcijām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā;
– regulāri sniegt pārskatu domei par savu pienākumu izpildi un darbību;
– veikt citus pienākumus, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos, domes lēmumos.

Prasības pretendentiem:
– augstākā izglītība (vēlams pedagoģijā un/vai izglītības vadībā);
– vismaz trīs gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
– vismaz trīs gadu nepārtraukta vadības pieredze vidēji lielā vai lielā organizācijā;
– valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un angļu valodas un / vai citas ES oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā tiks uzskatītas par priekšrocību;
– izpratne par valsts pārvaldes, pašvaldības darbu un administratīvo procesu iestādē;
– izpratne par izglītības darba organizēšanu, tajā skaitā izpratne par valsts pārvaldes iestādes budžeta plānošanu un izpildes kontroli;
– labas prezentēšanas, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Vadītāja amata kandidātam jāpiemīt šādām kompetencēm:
– orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu;
– konceptuālā, analītiskā un stratēģiskā domāšana;
– spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
– komandas vadīšana un darbinieku motivēšana;
– organizācijas vērtību apzināšanās;
– pārmaiņu vadība.

Mēs piedāvājam:
– darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā;
– profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
– veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam;
– stabilu atalgojumu (1870 EUR pirms nodokļu nomaksas);
– attālinātā darba iespējas.

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt pilngadīgs pretendents, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un atbilst konkursa pretendentu atlases kritērijiem.

Pieteikumu ar norādi „Konkursam uz pašvaldības Izglītības amatu” var iesniegt personīgi (Raunas iela 4, Cēsis, Klientu apkalpošanas centrā, Domes darba laikā), ar pasta starpniecību (Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101) vai elektroniski sūtot uz e-pastu vakances@cesis.lv.

Pieteikumam jāsatur – motivēta pieteikuma vēstule (iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām, tai skaitā aprakstot pretendenta iepriekšējo vadības pieredzi un stilu), dzīves gaitas apraksts CV, augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopija par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs un redzējums par Izglītības pārvaldes misiju un darba organizāciju, novada izglītības attīstības prioritātēm turpmākajiem 5 gadiem, galvenajiem izaicinājumiem izglītības jomā šobrīd un tuvākajā nākotnē (līdz 3 lapām).

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2022.gada 4.janvārim (ieskaitot). Pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Informācija par personas datu apstrādi.

Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: dome@cesis.lv.

Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
Papildu informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā www.cesis.lv sadaļā “privātuma politika”.

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button