IzglītībaNovadsPārvaldes jaunumi

AICINĀJUMS VEIDOT JAUNO NOVADA PAMATSKOLU KOPĀ

Taurenes pamatskolas un Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas vecāki un skolotāji!

Ir ļoti būtiski, veidojot jauno, reorganizēto Vecpiebalgas novada pamatskolu, saglabāt labākās mācību un ārpusstundu tradīcijas, kādas ir gan Taurenes, gan Dzērbenes skolās, jo tas var kalpot kā drošs un stabils pamats JAUNĀS skolas attīstībai!

Mācību procesā svarīgi ir nepazaudēt tādas iestrādnes kā ieinteresētību katra skolēna individuālajā attīstībā un izaugsmē, ņemot vērā bērna talantus, psiholoģiskās, emocionālās un garīgās īpašības. Tas liek skolotājam strādāt tā, lai maksimāli veicinātu gan talantīgā, apdāvinātā skolēna potenciāla, gan spēju un iemaņu attīstību, gan skolēna ar mācīšanās grūtībām atbalstu un maksimālo spēju attīstību, izmantojot individuālu pieeju. Iepriekš minētā realizēšanai ārkārtīgi svarīga ir regulāra sadarbība starp skolotāju un vecāku, informējot vecākus par norisēm mācību un audzināšanas procesos, tādējādi ļaujot vecākam aktīvi piedalīties sava bērna izglītošanās procesā. Ne mazāk svarīgi šajā sadarbībā ir uzticēšanās, lai vecāks droši varētu informēt skolotāju gan par fiziskām, gan emocionālām, gan garīgām norisēm savā skolēnā, kas varētu ietekmēt mācību un audzināšanas darbu.

Ne mazāk būtiski ir saglabāt abu bijušo – gan Taurenes, gan Dzērbenes skolu tradīcijas, kas veido un attīsta skolēna personības izaugsmi dažādās jomās – gan patriotismu, ne tikai pret valsti, kurā dzīvojam, bet arī pret savu pagastu un sētu, gan augstas morālas normas, gan estētiskās jūtas, gan individuālās spējas un talantus, gan ētiskās īpašības, gan sociālās prasmes. Kā nozīmīgākās un iespēju robežās saglabājamas jaunajā skolā būtu tādas tradīcijas kā mazpulcēni, muzikālās izrādes, regulāri skolas organizēti baseina apmeklējumi, atvērto durvju diena vecākiem, valsts svētku atzīmēšana, tostarp kara spēles un lāpu gājiens, tāpat arī vides pulciņš un tūrisma pārgājieni dabā, Mārtiņdienas un Ziemassvētku tirdziņi, ģimenes un Mātes diena, sporta dienas, kā arī vēl citas. Radošo pulciņu ir tik daudz, ka būs jāizvērtē, kuri ir nozīmīgākie skolēnu dzīvēs, lai tos spētu realizēt mācību nedēļas laikā. Tik daudz ir ko piedāvāt mūsu skolēniem, lai viņi varētu pilnvērtīgi veidoties par patstāvīgām, gudrām, radošām, daudzpusīgām, uz iniciatīvu vērstām, par sevi pārliecinātām, drošām personībām!

Cienījamie skolotāji! Ikkatram no Jums – vai tas ir līdzšinējais Taurenes, vai Dzērbenes skolas skolotājs – var būt svarīga un pat izšķiroša loma jaunās skolas veidošanā. Tāpēc, lūdzu, neatsakieties no iespējas strādāt jaunajā apvienotajā skolā. Jūsu atbalsts un sapratne mums ir ļoti nepieciešama.

Skolas dzīves veidošanā un uzlabošanā, kā arī līdzšinējo tradīciju iedzīvināšanā un nostiprināšanā, svarīga loma būs jaunizveidotajai, apvienotajai vecāku padomei, kurai nākamajā gadā būs jādarbojas īpaši pašaizliedzīgi un aktīvi. Protams, ļoti ciešā sadarbībā ar skolas vadību, skolotājiem un pašvaldību!

Veidosim JAUNO skolu kopā!

Andis Baltiņš – Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas vecāku padomes priekšsēdētājs

Elmārs Aukšmuksts – Taurenes pamatskolas izglītojamo vecāks

Dagnija Sakse – Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas izglītojamo vecāks

Andris Sakss – Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas un Taurenes pamatskolas skolotājs

Inese Navra – Vecpiebalgas novada domes deputāte, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja

Indriķis Putniņš – Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs

Saistītie raksti

Back to top button