ProjektiPROJEKTI 2012. GADS

AKTUALITĀTES PROJEKTĀ „IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFORMATIZĀCIJA”

Ir izdarīti grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2009.gada 18.decembrī noslēgtajā vienošanās ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstītības fonda projekta „Vecpiebalgas novada pašvaldības Izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanu (vienošanās Nr. 2009/0346/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/603).

Vecpiebalgas novada pašvaldības projekts „Izglītības iestāžu informatizācija” sastāv no darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem:

– 3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/236 (Dzērbenes pagasta izglītības iestāžu informatizācija)
– 3DP/3.2.2.1.2/08/IPIA/VIAA/273 (Skujenes pamatskolas informatizācija)
– 3DP/3.2.2.1.2/08/IPIA/VIAA/278 (Taurenes pamatskolas informatizācija)
– 3DP/3.2.2.1.2/08/IPIA/VIAA/299 (Inešu pamatskolas informatizācija)

Iepirkuma rezultātā radās cenu sadārdzinājums un šobrīd projekta kopējās izmaksas ir Ls 38 871,51 (trīsdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit viens lats 51 santīms).

Projektu plānots īstenot līdz 2012.gada 31.oktobrīm. Projekta ietvaros Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādes tiks papildinātas ar stacionāriem un portatīviem datoriem, kā arī izglītības iestādēs tiks attīstīti lokālie tīkli. Dzērbenes, Skujenes, Inešu un Taurenes skolas jau ir saņēmušas multimediju tehniku – interaktīvās tāfeles un projektorus.

Saistītie raksti

Back to top button