Novads

Apstiprināts līdzsvara budžets; prioritāte – infrastruktūra un konkurētspējīga novada attīstība

Cēsu novada domes deputāti 4.februārī ar 12 balsīm par, vienu pret, un pieciem deputātiem atturoties, pieņēma 2022.gada budžetu, apstiprinot 84,85 miljonu eiro kopbudžeta ieņēmumus. Kopbudžeta 2022.gada izdevumi plānoti 81,667 miljoni eiro, no tiem Vecpiebalgas apvienības pārvaldes un apvienības teritorijā esošo iestāžu darbības nodrošināšanai – 6,053 miljoni eiro, katram iedzīvotājam paredzot 1650 eiro.  

“Izvērtējot Vecpiebalgas apvienības pārvaldes budžetu 2022.gadam, ir skaidrs, ka pēdējos gados uzņemtais attīstības temps – ieguldījumi gan pagastu teritoriju labiekārtošanā un ēku sakopšanā, gan izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanā un modernizēšanā – šogad samazināsies. To gan nevajadzētu saistīt tikai un vienīgi ar administratīvi teritoriālo reformu, jo lielu ietekmi uz pārvaldes budžetu atstājis krasais energoresursu cenu pieaugums, palielinot ikdienas uzturēšanas izmaksas. Neskatoties uz to, man ir prieks, ka budžetā izdevies atrast finansējumu, lai katrā no apvienības pārvaldes pagastiem veiktu lielākus vai mazākus uz attīstību vērstus darbus un turpinātu virzību mūsu līdzšinējos attīstības plānos,” skaidro Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. Lelde Burdaja. 

“Sagatavot pirmo jaunā Cēsu novada budžetu vienlaicīgi bija gan liels izaicinājums, gan atbildība. Pamatuzdevums bija to veidot vienlīdzīgu un taisnīgu visam novadam, apvienojot iepriekšējo septiņu novadu labākas iestrādes, izlīdzinot gan pakalpojumu grozu, atbalstu, gan attīstības potenciālu. Tāpēc atļaušos šī gada budžetu saukt par līdzsvara budžetu, ar ko visā novadā tiecamies uz vienmērīgu pakalpojumu pieejamību un atbalstu,” stāsta Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. 

Atbilstoši Investīciju plānam lielākie Cēsu novada pašvaldības ieguldījumi 2022.gadā paredzēti izglītības infrastruktūrā. Līdz ar to Vecpiebalgas apvienība gatavos nepieciešamo dokumentāciju, lai pretendētu uz aizņēmuma saņemšanu Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas jumta nomaiņai, šim mērķim paredzot pašvaldības līdzfinansējumu 31 500 eiro.  

Finanšu ieguldījumus plānots veikt apvienības publiskās telpas labiekārtošanai. Inešos tiks veikta gājēju tiltiņa nomaiņa pār Arisas upi uz Kluso ielu. Taurenē 2022.gadā tiks veikti teritorijas pie Gaujas un Nēķena avota labiekārtošanas darbi un apgaismojuma sakārtošana. Dzērbenē turpināsies centra skvēriņa labiekārtošanas darbi, ierīkojot apgaismojumu un uzstādot informācijas stendu.  

Apjomīgi remontdarbi paredzēti Vecpiebalgas Jauno kapu kapličai, jumta nomaiņai un remontdarbiem paredzot 40 625 eiro. Šogad plānots izstrādāt dokumentāciju Kārļa Skalbes muzeja ēkas fasādes restaurācijai. Dzērbenes pils saimniecības ēkas avārijas stāvokļa novēršanai paredzēts tērēt 9100 eiro. Taurenē plānots sakārtot “Rudiņu” ēkas āra kāpnes. Tiks izstrādāta dokumentācija Vecpiebalgas muižas parka ēkas “Lauksaimnieki” jumta nomaiņai. 

Arī 2022.gadā turpinās veikt ieguldījumus ceļu un ielu kvalitātes uzlabošanai, kā arī satiksmes drošības uzlabojumiem. Paredzēta Dzērbenes ceļa “Vecais ceļš” (B23) pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrāde. Turpināsies Alauksta ielas pārbūves darbi.  

Vecpiebalgas apvienībā 2022.gadā paredzēts veikt Kaives pagasta pakalpojumu centra “Pagasta Dārziņi” dīķa tīrīšanu, ūdens noteces un ūdens ņemšanas vietas sakārtošanu. Plānots veikt Inešu ezera publiskās peldvietas labiekārtošanas darbus, sakārtojot laivu nolaišanas vietu. Vecpiebalgā paredzēti Ūdensrožu dīķa teritorijas labiekārtošanas darbi. 

Lai ilgtspējīgi izmantotu esošos dabas resursus blīvi apdzīvotās teritorijās, saglabājot dabisko vērtību daudzveidību un procentuālo attiecību pret apbūves teritorijām (saglabājot esošās zaļās teritorijas) sagatavots projekta pieteikums projektam “Natura 2000 Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu apvidū”. 

Ar LEADER projektu atbalstu plānots piesaistīt finansējumu Virvju trases izveidei Vecpiebalgas Apšu gravā.  

Iespēju robežās turpināsies izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanas darbi un materiāltehniskās bāzes papildināšana. Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskolas pirmsskolā plānots izveidot multisensoro istabu.  

Vecpiebalgas apvienības iedzīvotājiem no šī gada pieejami gan jauni, gan visā novadā vienoti sociālie pakalpojumi un pabalsti. Piemēram, bērnu piedzimšanas pabalsts 200 eiro apmērā, jauni pabalsti bāreņiem, aizgādņiem, aizbildņiem, bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, personām ar kustību traucējumiem, lai pielāgotu vides pieejamību. 

Visiem novada iedzīvotājiem būs pieejamas kopīgas atbalsta programmas: 

  • Līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju energoefektivitātei un iekšpagalmu labiekārtošanai; 
  • Atbalsts kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai;  
  • Konkurss uzņēmējdarbības atbalstam; 
  • Kultūras projektu konkursi; 
  • Digitālo prasmju attīstība iedzīvotājiem;  
  • Skolēniem – peldētprasmju apmācības un kultūras pasākumu apmeklēšana. 

Pērn, īstenojot novadu reformu, Cēsu novadā apvienots 21 pagasts un divas pilsētas, kas iepriekš veidoja septiņus dažādus novadus. Plašajā, 2668,13 km2 teritorijā, kurā dzīvo 43 994 iedzīvotāju, pašvaldības funkcijas īsteno Cēsu novada Centrālā administrācija un sešas apvienību pārvaldes: Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un Vecpiebalgas. 

Cēsu novada pašvaldības budžets skatāms ŠEIT.

Budžeta paskaidrojuma raksts apskatāms ŠEIT.

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button