Pārvaldes jaunumi

Domes priekšsēdētājs par Taurenes pamatskolas un Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas reorganizāciju

Šī gada galvenais notikums, kam pievērsta vislielākā novadnieku uzmanība, ir skolu reforma. Protams, skolas ir ne vien mūsu, bet ikvienas pašvaldības centrālā ass, tāpēc katrs jautājums, kas saistīts ar pārmaiņām izglītības jomā, tiek uztverts ne vien jūtīgi, bet arī neviennozīmīgi, dažkārt pat diametrāli atšķirīgi.

Februāra beigās Vecpiebalgas novada dome, pirms tam diskutējot gan ar skolu vadību, pedagogiem un skolēnu vecākiem, gan ar ieinteresētajiem iedzīvotājiem, pieņēma lēmumu par Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas un Taurenes pamatskolas reorganizāciju, šīs abas skolas apvienojot vienā – Vecpiebalgas novada pamatskolā. Ņemot vērā deputātu vairākuma viedokli, tika pieņemts lēmums par pamatskolas programmu turpmāku īstenošanu Taurenes skolas ēkā, bet mūzikas, kā arī daļas pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu Dzērbenes skolas ēkā. Par skolu apvienošanu faktiski visi bija vienisprātis. Savukārt par programmu īstenošanas vietām domas gan deputātu vidū, gan sabiedrībā kopumā bija ļoti dažādas un jau tobrīd bija identificēti zināmi riski, bet šāds pieņemtais lēmums bija sava veida kompromiss. Protams, šo jautājumu īpaši jūtīgu un subjektīvu dara fakts, ka starp Taureni un Dzērbeni jau vēsturiski ir izveidojusies divu pagastu sāncensība.

Ņemot vērā normatīvo kārtību, kādā tiek veikta izglītības iestāžu reforma, tika uzsākta reorganizācijas procedūra – sastādīts plāns, izveidota komisija. Viens no plāna punktiem, atbilstoši Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 1. punktam, paredz reorganizācijas saskaņošanu ar uzraugošo Izglītības un zinātnes ministriju (IZM). Nekavējoties – uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas – ministrijai tika nosūtīts domes lēmums ar lūgumu saskaņot abu skolu reorganizāciju. Pēc laika sekoja ministrijas atbilde, kurā tā norādīja, ka “ministrija konceptuāli atbalsta plānoto izglītības iestāžu apvienošanu”, taču, lai varētu vispusīgi izvērtēt saskaņojuma sniegšanu, pamatojoties uz Dzērbenes skolas izglītojamo vecāku iebildumiem, ministrija aicina Vecpiebalgas novada pašvaldību sniegt papildu informāciju par Vecpiebalgas novada pamatskolai noteiktās izglītības programmu īstenošanas vietas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, atkārtoti izvērtējot iespējamo kvalitatīva mācību procesa organizācijas nodrošināšanas iespējas reorganizācijas rezultātā.”

Kā domes priekšsēdētājs esmu šo jautājumu vairākkārt pārrunājis gan ar Amatas novada pašvaldības apvienoto izglītības pārvaldi, gan ar IZM atbildīgajiem ierēdņiem. Uzreiz gribu vērst uzmanību uz to, ka ministrijas neizpratni ir raisījis nevis fakts par vienas vai otras reorganizējamās skolas telpu piemērotību mācību procesam, bet par to, vai pašvaldība ir izdarījusi piemērotāko un pašu labāko pamatizglītības programmu īstenošanas vietas izvēli, ņemot vērā, ka no divām skolām tiek veidota viena – tātad, kuras no abu skolu telpām ir piemērotākas pamatizglītības programmu turpmākai īstenošanai. Šī iemesla dēļ pēc Izglītības pārvaldes ieteikuma, līdztekus IZM reakcijai, vērsāmies pie Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) ar lūgumu sniegt savu savu atzinumu par telpu piemērotību. Savā atzinumā IKVD nevērtē abu skolu telpu atbilstību atsevišķi, bet gan veic salīdzinājumu, ņemot vērā, ka reorganizācijas rezultātā no divām skolām tiek veidota viena. Tādējādi IKVD konstatē, ka “pretēji Vecpiebalgas novada domes pieņemtajam lēmumam, kvalitātes dienesta Uzraudzības departamenta skatījumā, kā jaunveidojamās Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vieta ir nosakāma Taurenes pamatskola, savukārt kā pamatizglītības programmu īstenošanas vieta – Dzērbenes pamatskola, jo Taurenes pamatskolas telpu platība un plānojums ir būtisks risks kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai abu izglītības iestāžu pamatizglītības programmu apguvē iesaistītajiem izglītojamajiem.”

Ir izskanējuši viedokļi sabiedrībā, ka šajā gadījumā ar reorganizāciju nevajag steigties un lai vēl gadu viss paliek pa vecam. Domāju, ka, atsakoties no reorganizācijas, neziņu par nākotni, kā arī iespējamās spekulācijas un baumas mēs tikai vairotu. Tāpēc, ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka esam pieņēmuši lēmumu par divu skolu reorganizāciju, uz to bāzes izveidojot vienu – Vecpiebalgas novada pamatskolu, uzskatu, ka ir ļoti svarīgi nekavējoties darīt visu iespējamo, lai saņemtu IZM saskaņojumu un uzsākto reorganizāciju turpinātu sabiedrībai saprotamā formā. Kamēr nav šāda saskaņojuma, gan abu skolu skolotājiem, gan vecākiem un, protams, pašiem skolēniem ir neziņa par nākotni, kas ir nepieļaujami, ņemo vērā, ka pēc dažām nedēļām noslēgsies mācību gads.

Uzskatu, ka, atbilstoši IKVD sniegtajām rekomendācijām, piemērotākais risinājums būtu februārī pieņemtā lēmuma grozīšana – par pamatizglītības programmu īstenošanas vietu nosakot Dzērbenes skolas ēku, kurā līdztekus tiek īstenota arī mūzikas programma, bet Taurenes skolas ēkā jābūt kvalitatīvam bērnudārzam visām vecuma grupām, ko nav iespējams īstenot Dzērbenes skolas ēkā. Vienlaikus, ņemot vērā gan vienas, gan otras skolas pedagogu un izglītojamo vecāku izteikto gan tikšanās reizēs, gan pēc tam, uzskatu, ka reorganizācijas laiks būtu jāpagarina līdz 2018./2019.mācību gada beigām, lai mācības jaunajā skolā uzsāktu ar 2019.gada 1.septembri, kas arīdzan sakrīt ar laiku, kad tiks uzsākta jaunā sešgadnieku programma. Tas nozīmē, ka vēl vienu gadu abas skolas strādātu autonomi, taču jau tagad būtu pilnīgi skaidrs, kas sekos pēc tam, kā arī tas, kas nākamā gada laikā ir jāizdara, lai atbilstoši sakārtotu mācību vidi.

Ar saviem priekšlikumiem esmu iepazīstinājis arī pārējos deputātus. Domāju, ka ikviens var kļūdīties, bet savu kļūdu atzīšana ir cienījama rīcība. Vienlaikus esmu pārliecināts, ka, saņemot IZM saskaņojumu un secīgi pēc tam apstiprinot jauno direktoru, sadarbībā ar izglītojamo vecākiem būtu iespējams izveidot kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītības iestādi, sākot jau ar visaptverošu pirmsskolas izglītību, tostarp izmantojot iespējas, ko dod mūzikas programmu apguve. Sarunās ar skolēnu vecākiem jau šobrīd esmu saņēmis atbalstu un apliecinājumu gatavībai aktīvi iesaistīties skolas izveides procesā. Arī novada pašvaldība ir gatava ieguldīt līdzekļus, lai sakārtotu mācību vidi un telpas tur, kur tas visupirms ir nepieciešams, un kopā ar skolas vadību strādāt pie skolas attīstības plāna īstenošanas tālākā perspektīvā. Nepieciešamības gadījumā nākamajā nedēļā esmu gatavs tikties skolās ar pedagogiem un vecākiem, lai papildus izskaidrotu šos jautājumus.

Domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš

Saistītie raksti

Back to top button