ProjektiPROJEKTI 2009. GADS

Biedrības „Plauksta” ilgtermiņa darbības stiprināšanas programma

Biedrības „Plauksta” ilgtermiņa darbības stiprināšanas programma

Apstiprināts projekts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta NVO fonda granta shēmas „ NVO kapacitātes stiprināšanas programma” ietvaros – „Biedrības „Plauksta” ilgtermiņa darbības stiprināšanas programma.”

Projekta „Biedrības „Plauksta” ilgtermiņa darbības stiprināšanas programma” vispārējais mērķis:

 Stiprināt biedrības „Plauksta” kapacitāti ilgtermiņa attīstībai, ieviešot vecāku efektivitātes programmas P.E.T. darbību Latvijā.

Projekta tiešais mērķis:

 Radīt iespēju ilgtspējīgas organizācijas attīstībai, apgūstot un  aprobējot vecāku efektivitātes trenera P.E.T. programmu Latvijā.

Projekta izmaksas:

 Kopējais plānotais projekta finansējums attiecināmo izdevumu segšanai ir 14 834,03 EUR (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit četri eiro,trīs centi).

Apakšprojekta mērķu sasniegšanai tiek plānotas šādas aktivitātes:

Biroja tehnikas iegāde.

Padziļināta angļu valodas apmācību kursa organizēšana biedrības biedriem.

Vecāku efektivitātes trenera programmas P.E.T. un darba metodisko materiālu tulkošana.

Sertificētu treneru apmācība darbam ar P.E.T. programmu.

Vidzemes reģiona audžuģimeņu un viesģimeņu apmācība P.E.T. programmas aprobācijas ietvaros.

Realizējot apakšprojekta aktivitātes, tiks sasniegti šādi rezultāti:

ar iegādāto biroja tehniku (1 portatīvais dators un programmatūra, 1 multifunkcionālais printeris) veidota materiāli tehniskā bāze, kas būs neatsverama sastāvdaļa projekta realizēšanā un biedrības kapacitātes stiprināšanā;

10 biedriem, padziļināti apgūstot angļu valodu, būs radīta iespēja apgūt P.E.T. un  sadarboties ar starptautiskajām  NVO;

10 biedriem, iegūstot trenera sertifikātu darbam ar P.E.T., būs radīta iespēja biedrībai apmācīt un sertificēt trenerus darbam ar programmu, tā nodrošinot vecāku apmācības ieviešanu Latvijā. Programmas aprobācijas ietvaros būs apmācīti 20 audžu ģimeņu un viesģimeņu vecāki.

Visu aktivitāšu darbību kopums ir mērķtiecīgi vērsts uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu – iespēju izveidot ilgtspējīgas attīstības vecāku institūtu, kā arī piesaistīt jaunus biedrus, tā nodrošinot biedrības darbības attīstību un paplašināšanos.

Projekta norise vieta: Latvija – Vidzemes reģions.

Apakšprojekta norises laiks: 01.01.2010. – 31.12.2010.

Projektu programmu atbalsta:

 Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

Saistītie raksti

Back to top button