Novads

Cēsu novada domes 24.marta sēdē pieņemto lēmumu apskats

Ceturtdien, 24.martā notikušajā domes sēdē izskatīti 62 jautājumi, lemts par atbalstu Ukrainai, īpašumu atsavināšanu, projektu īstenošanu, pašvaldības projektu konkursiem un citiem jautājumiem. Šajā rakstā sniedzam informāciju par lēmumiem, kas skar iedzīvotāju ikdienu vai attiecas uz kādām konkrētām dzīves situācijām, ikdienā nozīmīgiem procesiem.


Atbalsts Ukrainai

Tiks sniegta finansiāla palīdzība 5000.00 EUR apmērā Ukrainas Odesas apgabalam sabiedrības vispārējam atbalstam dēļ tur notiekošās karadarbības. Lēmums pieņemts atsaucoties uz Vidzemes plānošanas reģiona aicinājumu katrā reģiona pašvaldībā pieņemt domes lēmumu par finansiālās palīdzības sniegšanu Ukrainas Odesas apgabalam savu iespēju robežās.

Dome lēmusi arī par sadarbības pārtraukšanu ar agresoru valstu pašvaldībām, un apturēja darbību Hanzas un Baltijas jūras pilsētu savienībā, līdz Krievijas Federācijas dalībpilsētu darbības apturēšanai vai izslēgšanai no savienības.


Izglītības joma

Domes sēdē apstiprinātas vidējās izmaksas vienam izglītojamam mēnesī Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs no šī gada 1.aprīļa. Noteikts, ka par vienu izglītojamo līdz četru gadu vecumam tie būs 319,95 EUR, bet obligātā sagatavošanas vecumā – 229,03 EUR. Apstiprinātās vidējās izmaksas attieksies arī uz privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu un kurām Cēsu novada pašvaldība sedz izmaksas par programmas īstenošanu.

Tāpat apstiprinātas vidējās izmaksas vienam izglītojamajam Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, kurās audzēkņi apgūst pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu. Noteikts, ka vienam audzēknim nepieciešamās vidējās izmaksas ir 108,57 EUR.


Nekustamie īpašumi

Noteikts atsavināt vai iznomāt vairākus pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus novada teritorijā. Nekustamie īpašumi tiks pārdoti elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Plašāka informācija sekos cesis.lv sadaļā ZIŅAS un IZSOLES.


Teritorijas plānojums

Dome lēma par teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam izstrādātās 2.redakcijas pilnveidošanu vēsturiskajam Priekuļu novadam. Aktualizētais plānošanas dokuments noteiks Liepas, Mārsnēnu, Priekuļu un Veselavas pagastu teritorijas attīstības noteikumus.

Teritorijas plānojuma izstrādes procesā tiks organizēta publiskā apspriešana. Turpmāk par plānojuma attīstības gaitu aicinām sekot mājaslapās cesis.lv un priekuli.lv kā arī vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.


Projekti

Rehabilitācijas centrs

Atbalstīta Rehabilitācijas centra “Līgatne” investīciju projekta realizācija 2022. -2023.gadā, kurā paredzēts veikt centra administratīvā korpusa un guļamkorpusa atjaunošanu un energoefektivitātes paaugstināšanu. Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi. Vienlaikus ar projekta atbalstīšanu, lemts sniegt nepieciešamo galvojumu projekta līdzfinansējuma daļai, kura aizņemšanai SIA Rehabilitācijas centram “Līgatne”” nepieciešams aizdevums Valsts kasē. Aizņēmuma summa sastāda 555 102,17 EUR administratīvā korpusa projektam un 239 199,13 EUR guļamkorpusa projektam.

SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Cēsu novada pašvaldībai.

LEADER projekta pieteikums

Lauku atbalsta dienestā tiks iesniegts projekta “Apgaismojuma ierīkošana sabiedrisko aktivitāšu norises vietā Stalbē” pieteikums. Projektā paredzēts ierīkot septiņus apgaismes stabus ar laternām Stalbē, savienojot to ar jau esošo apgaismojumu. Apgaismojuma ierīkošana ļaus iedzīvotājiem arī diennakts tumšajā laikā izmantot pērn ierīkoto un labiekārtoto atpūtas un brīvā laika pavadaīšanas vietu Stalbes centrā pie dīķa.

Jaunatnes projekts

Apstiprināts Cēsu novada jaunatnes iniciatīvas projektu konkursa nolikums Eiropas Savienības struktūrfondu projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projektu konkursa mērķi ir palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.


Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana 

Apstiprināts Cēsu novada uzņēmējdarbības grantu konkursa nolikums. Uzņēmējdarbības grantu konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Cēsu novadā, atbalstot jaunu uzņēmumu veidošanu un esošo uzņēmumu jaunu produktu un pakalpojumu attīstību. Konkursā tiks sniegts finansiāls atbalsts komersantiem, tai skaitā saimnieciskās darbības veicējiem, līdzfinansējot uzņēmējdarbības attīstības projektus, kas saistīti ar jaunu produktu un pakalpojumu attīstību un uzņēmuma eksportspējas veicināšanu. Konkurss tiks izsludināts ne retāk kā vienu reizi gadā un tajā varēs piedalīties gan fiziskas, gan juridiskas personas. Vienam granta pretendentam noteiktais maksimāli pieļaujamais grants nedrīkstēs pārsniegt 3000,00 EUR. Paredzēts, ka ik gadu tiks sniegts finansiāls atbalsts vismaz 13 uzņēmējdarbības attīstības idejām.


Sabiedrības iniciatīvu atbalstīšana

Lai veicinātu Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes administratīvās teritorijas iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un uzlabošanu, sekmētu sadarbību ar pašvaldību, sabiedrību un uzņēmējiem, kā arī, lai iedrošinātu iedzīvotājus īstenot pašu radītas idejas, pārvalde īstenos projektu konkursu. Pieteikumus varēs iesniegt no 20.aprīļa līdz 5.maijam. Konkursā varēs piedalīties fizisku personu formālās un neformālās grupas, biedrības un nodibinājumi un to teritoriālās struktūrvienības, kuru juridiskā adrese ir Stalbes, Raiskuma vai Straupes pagastā. Projekts jārealizē Pārgaujas administratīvajā teritorijā un finansējums vienam projektam nepārsniegs 500 EUR.

Informācina par projektu tiks publicēta mājas lapā www.pargauja.lv


Kultūra

Pilotprojekts “Nosūtījums uz muzeju” tiks iesniegts dalībai starptautiskā projektā “Arts on Prescription”, kura programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp reģioniem. Pilotprojekta mērķis ir radīt sociālo aktivitāšu izrakstīšanas programmu Cēsu novada muzejos. Pilotprojekts kalpos kā pamats, lai izveidotu pastāvīgu, oficiāli atzītu sadarbību starp kultūras un veselības nozarēm Cēsu novadā. Šī ir pirmā iniciatīva Latvijā, kas apvieno muzejus un mentālās veselības profesisionāļus viena novada ietvarā, lai attīstītu ilgtermiņa konkurētspējīgu, mūsdienīgu sadarbības platformu starp kultūras un veselības aprūpes sektoriem.


Septembrī darbu uzsāks reorganizētā Cēsu novada Kultūras pārvalde un 
pašvaldības aģentūra “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra”

Līdz ar novadu apvienošanos, tiek ieviest vienots pārvaldības modelis visā Cēsu novadā. Līdz šim reorganizēta lielākā daļa struktūru. Patlaban notiek kultūras un tūrisma struktūru reorganizācija. Lai veicinātu ilgtspējīgu kultūras un tūrisma nozares attīstību Cēsu novadā, nodrošinātu efektīvu līdzekļu izlietojumu un ņemot vērā citus būtiskus argumentus, lemts izveidot pašvaldības iestādi “Kultūras pārvalde” un izveidot pašvaldības aģentūru “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra”. Lēmums pieņemts balstoties uz rūpīgu esošās pārvaldības izpēti, ieguvumu un zaudējumu izvērtējumu, ņemot vērā ekspertu ieteikumus un citus būtiskus faktorus.


Par īpašumtiesību pārņemšanu

Lemts izteikt gatavību pārņemt Cēsu novada pašvaldības īpašumā patlaban Veselības ministrijai piederošo Lielstraupes pili un tai funkcionāli saistīto īpašumu. Vienlaikus lemts izteikt lūgumu Veselības ministrijai atbalstīt Lielstraupes pils kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, nododot atsavināšanai ar Lielstraupes pili saistītos nekustamos īpašumus “Berlīne” un “Rehabilitācijas centrs “Saulrīti””. Pašvaldība jau krietnu laiku iegulda līdzekļus pils uzturēšana, tāpēc, lai turpinātu nodrošināt nekustamā īpašuma “Lielstraupes pils” uzturēšanu un virzītu tā attīstību, ir svarīgi sakārtot īpašumtiesības.

Dome arī konceptuāli atbalstījusi sagatavoto Lielstraupes pils attīstības stratēģiju 2022.-2030. gadam.


Sociālā joma

Noteikts klienta līdzmaksājums 7,50 EUR mēnesī par sociālo pakalpojumu “Aprūpe mājās”. Aprūpe mājās ir pakalpojums personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar pašas sevi aprūpēt un kurām nav apgādnieku vai tie slimības, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību, kā arī bērnu invalīdu aprūpei. Tas ietver personīgo aprūpi mājās, mājas darbu veikšanu un palīdzību sadzīvē un citus ikdienā nepieciešamus aprūpes veidus. Amatas pārvaldes teritorijā pakalpojumu sniedz aprūpes mājās birojs, pārējā novada teritorijā – biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”. Līdzmaksājumas noteikts kā klienta līdzdalība par pakalpojumu, nevis pakalpojuma maksa.

Domes sēdes ierakstu var noskatīties ŠEIT.

Ar domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties ŠEIT.

Nākamā domes sēde plānota 21.aprīlī, plkst.10.00. To tiešsaistē būs iespējams vērot ŠEIT.

Saistītie raksti

Back to top button