Izglītība

CĒSU NOVADA PEDAGOGU KONFERENCĒ APBALVO SKOLOTĀJUS

25.augustā Cēsu novada pedagogu konferencē “punkts… nepunkts… daudzpunkte…” Vecpiebalgas vidusskolas pedagogi saņēma atzinības rakstus par ieguldījumu izglītības darbā:

AIP atzinības
Evitai Leibomai – sākumskolas skolotājai – par radošu un atbildīgu pieeju mācību procesam, ieinteresētību ikviena skolēna izaugsmē, atbalstošu klases vides veidošanu un mērķtiecīgu sadarbību ar audzēkņu vecākiem
Mairai Asarei – angļu valodas skolotājai – par atbildīgu, radošu un inovatīvu pieeju mācību procesam, ieinteresētību un atsaucību skolas dzīvē, skolas vārda popularizēšanu
Baibai Bērziņai – matemātikas skolotājai – par atbildīgu, radošu un inovatīvu pieeju mācību procesam, ieinteresētību un iniciatīvu skolas dzīvē, mērķtiecīgu sadarbību ar audzēkņu vecākiem
Vitai Miķelsonei – vizuālās mākslas skolotājai – par radošu un atbildīgu darbu profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanā un rezultatīvu skolēnu sagatavošanu valsts mēroga konkursiem, ieinteresētību klases audzināšanā un sadarbību ar vecākiem, skolas estētiskās vides veidošanu
Sandrai Makarei – krievu valodas un vēstures skolotājai – par radošu un atbildīgu pieeju mācību procesam, rezultatīvu skolēnu sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm, ieinteresētību klases audzināšanā un sadarbību ar vecākiem, kolektīva saliedēšanu, vadot skolas arodbiedrību
Rutai Šarkovskai – matemātikas skolotājai – par atbildīgu, radošu un inovatīvu pieeju mācību procesam un rezultatīvu skolēnu sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm, ieinteresētību un iniciatīvu skolas dzīvē
Zaigai Ņikandrovai – par radošu darbu attālinātā mācību procesa laikā, kvalitatīvu atbalsta sniegšanu pirmsskolas un sākumskolas skolēniem ar speciālām vajadzībām, ieinteresētību un labām sadarbības prasmēm pirmsskolas izglītības programmas īstenošanā.
Inesei Radvilavičai – par apzinīgu, radošu un profesionālu attieksmi pret darbu, veiksmīgu attālinātā mācību procesa organizēšanu un aktīvu nostāju pirmsskolas jautājumu risināšanā.

IZM Atzinība
Baibai Krūmiņai – par mērķtiecību un ieinteresētību speciālo izglītības programmu īstenošanā, atbalsta sistēmas sakārtošanu izglītības iestādē un rezultatīvu starpinstitucionālo sadarbību, veiksmīgu ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” koordinēšanu.
Ingrīdai Batņai – par atbildīgu un radošu pieeju mācību procesam, rezultatīvu skolēnu sagatavošanu starpnovadu un valsts mēroga mājturības olimpiādēm un konkursiem, ieinteresētību klases audzināšanā un katra audzēkņa personības veidošanā, pozitīvismu un atsaucību skolas dzīvē.

Saistītie raksti

Back to top button