Novads

Cēsu novada Sociālais dienests izsludina projektu konkursu biedrībām un nodibinājumiem

Cēsu novada Sociālais dienests izsludina sociālās jomas projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām līdzfinansējuma saņemšanai. Projektu konkursa mērķis ir iesaistīt nevalstiskās organizācijas jaunu un inovatīvu sociālo un rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanā, kā arī vecināt mazaizsargāto iedzīvotāju iesaistīšanu sociālajās aktivitātēs, mazinot sociālo atstumtību.

Projekta konkursa prioritātes 2022.gadā:

 • Vientuļo, vienatnē dzīvojošo senioru ar pārvietošanās grūtībām regulāra apciemošana/sarunu biedrs; 
 • Ģimeņu saliedēšanas pārgājieni, piedzīvojumu un dabas terapija ģimenēm ar bērniem vai pusaudžiem ar pašizpausmes akcentu un sociālo prasmju treniņu;
 • Emociju pašregulācijas prasmju apguve pusaudžiem, atbalsta vai izglītojošo grupu nodarbības vecākiem, kuru bērniem ir uzvedības grūtības;
 • Ģimeņu, senioru vai/un invalīdu dienas organizēšana novadā;
 • Veselības veicināšanas pasākumi vai sporta diena Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju atbalstam;
 • Jaunizveidotā Cēsu novada nevalstisko organizāciju pasākumi saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošanā.

Konkursā var piedalīties nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi, biedrības (turpmāk – NVO). Projekta pieteicējs var būt viens vai pieteikties kopā ar partneriem. Vadošais pieteicējs projekta atbalstīšanas gadījumā slēdz līgumu par projekta īstenošanu un ir tiešais finansējuma saņēmējs.

Viens projekta pieteicējs drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu. Partnerības gadījumā šis nosacījums attiecas uz vadošo pieteicēju.

Dienesta piešķirtais projekta finansējums ir līdz 1 000 eiro. Projekta pieteicējs nodrošina līdzfinansējumu projekta īstenošanai vismaz 15 % apmērā no projekta kopējās tāmes.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Dienestā līdz 2022.gada 18.martam plkst.12.00:

 • papīra formātā personīgi Dienestā;
 • sūtot pa pastu (Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā, LV – 4101; aploksnes pasta zīmoga datums nedrīkst būt vēlāks kā noteiktais projektu pieteikuma pieņemšanas termiņš);
 • elektroniskā versija sūtot uz e-pastu: sd@cesunovads.lv ar norādi “Sociālās jomas projektu konkurss” (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu) atbilstoši konkursa izsludināšanas paziņojumā noteiktajiem termiņiem.

Projekta pieteicējam jāiesniedz:

 • pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.1) aizpildīta datorrakstā;
 • projekta izmaksu tāme (pielikums Nr.2), iekļaujot tāmē normatīvajos aktos noteiktos nodokļus;
 • pieteicēja reģistrācijas dokumenta kopija vai dokuments, kas apliecina struktūrvienības pilnvarojumu īstenot projektu;
 • ja projekts tiek realizēts partnerībā, partnera/partneru parakstīta vēstule par partnerību;
 • ja projekta pieteikumā ir norādīts, ka līdzās Dienesta budžetam ir paredzēts līdzfinansējums, kuru piešķīrusi cita organizācija, nevis projekta pieteicējs vai partneris, jāiesniedz vēstule ar minētā fakta apstiprinājumu.

Dokumenti

Saistītie raksti

Back to top button