Izsoles

Cirsmas – īpašumā “Mežalīņi” Dzērbenes pagastā – izsole

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu  īpašumā “Mežalīņi” Dzērbenes pagastā,  Vecpiebalgas novadā (kadastra apzīmējums 4250  001 0087, platība 1.69 ha, pārdošanas apjoms 325 m³ (t.sk. B 141,E 133, Ba 36,A 12,Os 3),  sākumcena EUR 10 600,00.

Izsoles drošības nauda   1060,00, dalības maksa – EUR 30,00.

Izsole notiks 2018. gada 20.jūnijā  plkst. 11.00 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgas pagastā.

Cirsmas apskate 2018. gada 14. jūnijā plkst.10.00,  pulcēšanās pie Dzērbenes pagasta pārvaldes „Pils” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā,  Vecpiebalgas novadā.

Reģistrēšanās izsolei  līdz 2018. gada 20. jūnija  plkst. 9.50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgas pagastā, pie sekretāres.

Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr.  64170464, 26115317.

Izsoles noteikumus skatīt

Cirsmas novērtējumu skatīt

Nogabalu raksturojumu skatīt

Nogabalu plānu skatīt

Saistītie raksti

Back to top button