Izsoles

Cirsmas – īpašumā “Pie Nedrebēm” Inešu pagastā – izsole

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu  īpašumā “Pie Nedrebēm” Inešu pagastā,  Vecpiebalgas novadā (kadastra apzīmējums 4254  002 0330), platība 9,55 ha, pārdošanas apjoms 3243m³ (t.sk. E 2124,B 609, Ba 264,A 130,P 90 , Bl 26),  sākumcena EUR 131 000,00.

Izsoles drošības nauda 13100,00 dalības maksa – EUR 30,00.

Izsole notiks 2018. gada 20. jūnijā  plkst. 10.30 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgas pagastā.

Cirsmas apskate 2018. gada 15. jūnijā, plkst.10.00, pulcēšanās pie Inešu pagasta pārvaldes „Pils” Inešos, Inešu pagastā,  Vecpiebalgas novadā.

Reģistrēšanās izsolei  līdz 2018. gada 20. jūnija  plkst. 9.50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgas pagastā, pie sekretāres.

Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr.  64170464, 26115317.

Izsoles noteikumus skatīt

Cirsmas novērtējumu skatīt

Nogabalu raksturojumu skatīt

Nogabalu plānu skatīt

Saistītie raksti

Back to top button