Izsoles

Cirsmas izstrādes tiesību izsole – īpašums “Pacieres” Taurenē

Cēsu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmas izstrādes tiesības īpašumā “Pacieres” Taurenē, Taurenes pagastā, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4286 002 0433, sanitārā cirte, pārdošanas apjoms – bīstami, nokaltuši un bojāti koki – 131 m³, t.sk. egle 71, kļava 35, apse 14, liepa 7, pīlādzis 2, baltalksnis 1, osis 1. Sākumcena 131.00 eiro.
Izsoles drošības nauda 13.10 eiro, dalības maksa 10.00 eiro.
Izsole notiks 2021. gada 20.jūlijā plkst. 9:30 Vecpiebalgas apvienības pārvaldē Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā.
Cirsmas apskate 2021.gada 14.jūlijā – plkst.9:30 pulcēšanās pie Taurenes pagasta pakalpojumu centra „Nēķina muižā” Taurenē, Taurenes pagastā, Cēsu novadā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2021.gada 20.jūlija plkst. 9:00 Vecpiebalgas apvienības pārvaldē Vecpiebalgas pagastā, Alauksta ielā 4, vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
Informācija www.vecpiebalga.lv , tālr.64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button