Pašvaldības jaunumi

DOMES KOMITEJU APRĪĻA SĒDE

Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde notiks 2021. gada 15. aprīlī plkst. 15:00 ar videokonferences starpniecību.
DARBA KĀRTĪBA:

1.Par zemes nomas līgumu noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
2.Par pašvaldības pārvaldes uzdevuma deleģēšanu tūrisma jomā. (S.Straupe)
3.Par precizējumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 3/2021 “Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu”. (S.Straupe)
4.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu. (I.Pogule)
5.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma apstiprināšanu. (L.Burdaja)
6.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības grantu konkursa nolikuma apstiprināšanu. (L.Burdaja)
7.Par nekustamā īpašuma “Mazmeļļi” izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
8.Par nekustamā īpašuma “Dabari” Inešu pagastā atsavināšanu. (D.Slaidiņa)
9.Par nekustamā īpašuma “Vecbaldiešēni” Inešu pagastā atsavināšanu. (D.Slaidiņa)
10.Par nekustamā īpašuma “Kalna Ozoliņi” Vecpiebalgas pagastā atsavināšanu. (D.Slaidiņa)
11.Par nekustamā īpašuma “Klinklāvas saimniecība” Dzērbenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
12.Par nekustamā īpašuma “Pie Purmaļiem” Inešu pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
13.Par nedzīvojamo telpu ēkā „Sabiedriskais centrs”, Dzērbenes pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
14.Par nedzīvojamo telpu ēkā “Zemnieki”, īpašumā „Inešu pamatskola”, Ineši, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
15.Par nekustamā īpašuma “Kleivas-Tašķēni” Vecpiebalgas pagastā iegūšanu īpašumā. (D.Slaidiņa)
16.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
17.Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
18.Par zemes nomas līguma pagarināšanu.(D.Slaidiņa)
19.Par zemes nomas līgumu izbeigšanu. (D.Slaidiņa)
20.Par zemes nomas līguma izbeigšanu. (D.Slaidiņa)
21.Par medību tiesību nodošanu biedrībai “MMK Vecpiebalga”. (D.Slaidiņa)
22.Par nekustamā īpašuma “Jaunsviļi” Inešu pagastā daļas nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)
23.Par nekustamā īpašuma “Centrs 2” Inešu pagastā daļas nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)
24.Par nekustamā īpašuma “Centrs 4” Inešu pagastā daļas nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)
25.Par zemes vienības “Gotiņas” Inešu pagastā nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)
26.Par lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu “Mežmalas” Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā. (Dz.Jukēvics)
27.Par izmaiņām nomas līgumā Nr.10-3/20.


Saistītie raksti

Back to top button