Pārvaldes jaunumi

DOMES KOMITEJU FEBRUĀRA SĒDE

Apvienotā Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2020.gada 20. februārī plkst. 15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā.
DARBA KĀRTĪBA:

1.Par dalību projektu konkursā. (D.Šatrovska)
2.Par dalību projektu konkursā. (D.Šatrovska)
3.Par dalību projektu konkursā. (D.Šatrovska)
4.Par grozījumiem 2020.gada amata vienību sarakstā. (L.Burdaja)
5.Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības noteikumos “Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” un grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības 2014.gada 22.janvāra lēmumā Nr.2 (protokols Nr.1), “Vecpiebalgas novada pašvaldības 2014.gada amata vienību sarakstu apstiprināšana”. (Dz.Jukēvics)
6.Par “Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna 2020. – 2024.gadam” apstiprināšanu. (B.Zvejniece)
7.Par precizējumiem maksas pakalpojumu sarakstā. (I.Pogule)
8.Par Vecpiebalgas novada – Dzērbenes pagasta, Inešu pagasta, Kaives pagasta, Taurenes pagasta, Vecpiebalgas pagasta – bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
9.Par Vecpiebalgas novada – Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pagasta bibliotēku nolikumu apstiprināšanu.
10.Par finansiālu atbalstu grāmatas “Vectēva stāsti” izdošanai.
11.Par nekustamā īpašuma “Veckauliņi” Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
12.Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme” Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
13.Par nekustamo īpašumu “Eglaiņi”, Vecpiebalgas pagastā, “Mežalīņi”, Dzērbenes pagastā, “Purvāji”, Kaives pagastā un “Zvārguļi”, Ērgļu pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
14.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kalna Ķirkumi”, Dzērbenes pagastā. (D.Slaidiņa)
15.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lielkaibēni” Vecpiebalgas pagastā. (D.Slaidiņa)
16.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jaunķāķi” Vecpiebalgas pagastā. (D.Slaidiņa)
17.Par nekustamo īpašumu „Rubīni” un “Dzērbenes ceļmala” Taurenes pagastā lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)
18.Par nekustamo īpašumu „Stirnēni” un “Zvārguļi” Kaives pagastā lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)
19.Par nedzīvojamo telpu ēkā „Pils”, Dzērbenes pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
20.Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību līguma izbeigšanu īpašumā “Pils”, Dzērbenes pagastā. (D.Slaidiņa)
21.Par telpu nedzīvojamā ēkā „Pils”, Dzērbenes pagastā nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)
22.Par ūdenstorņa jumta un katlumājas skursteņa daļu iznomāšanu SIA “LMT”
īpašumos “Centra Ūdenstornis”, Taurenes pagastā un “Katlumāja”, Dzērbenes pagastā. (D.Slaidiņa)
23.Par zemes nomas līgumu noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
24.Par zemes nomas tiesību pārņemšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
25.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
26.Par zemes nomas līgumu izbeigšanu. (D.Slaidiņa)
27.Par izīrēto telpu ēkā “Pils” Inešu pagastā, lietošanas veida maiņu. (D.Slaidiņa)
28.Par īres tiesību izsoli īpašumā “Līdumi” Dzērbenes pagastā. (D.Slaidiņa)
29.Par zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. (D.Slaidiņa)
30.Par nekustamā īpašuma “Moderado”, Kaives pagastā, sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

Novada domes priekšsēdētājs: INDRIĶIS PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button