Pārvaldes jaunumi

DOMES KOMITEJU MAIJA SĒDE

Apvienotā Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2020. gada 21. maijā plkst.15:00 Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā un ar videokonferences starpniecību.
DARBA KĀRTĪBA
1.Par budžeta grozījumiem. (I.Pogule)
2.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības Grantu konkursa nolikumu. (L.Burdaja)
3.Par finansiālu atbalstu informatīvā dizaina objekta izveidošanai.
4.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm. (V.Burjots)
5.Par atļaujas sniegšanu atsavināšanas procedūras turpināšanai.(Dz.Jukēvics)
6.Par dzīvokļa īpašuma “Upmalas”-1 Inešu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu. D.Slaidiņa)
7.Par nekustamā īpašuma “Moderado” Kaives pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
8.Par nekustamā īpašuma “Pie Nedrebēm” Inešu pagastā atsavināšanu un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
9.Par nekustamā īpašuma “Mežalīņi” Dzērbenes pagastā atsavināšanu un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
10.Par nekustamā īpašuma “Zvārguļi” Ērgļu pagastā atsavināšanu un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
11.Par dzīvokļa īpašuma “Nēķins 2”-5 Taurenes pagastā atsavināšanu un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
12.Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme” Inešu pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
13.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Mazkagaiņi” Vecpiebalgas pagastā. (D.Slaidiņa)
14.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Griezītes” Inešu pagastā. (D.Slaidiņa)
15.Par zemes ierīcības projekta īstenošanu nekustamajam īpašumam „Lielie Klētnieki” Taurenes pagastā. (D.Slaidiņa)
16.Par telpu nedzīvojamā ēkā „Pils” Inešu pagastā nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)
17.Par telpu nedzīvojamā ēkā „Vecmuiža” Taurenes pagastā nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)
18.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
19.Par zemes nomas līgumu noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
20.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
21.Par zemes nomas līgumu noslēgšanu vai nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)

Novada domes priekšsēdētājs: INDRIĶIS PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button