Pārvaldes jaunumi

DOMES KOMITEJU NOVEMBRA SĒDE

Apvienotā Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2019. gada 21. novembrī plkst. 15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā.
DARBA KĀRTĪBA:

1.Vecpiebalgas novada Bāriņtiesas atskaite par darbu. (I.Sirmā)
2.Par dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. (D.Šatrovska)
3.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības grantu konkursa rezultātu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu. (L.Burdaja)
4.Par precizējumiem maksas pakalpojumu sarakstā. (T.Praulītis)
5.Par Vecpiebalgas novada sporta spēļu komandu un vingrošanas interešu grupas atbrīvošanu no nomas maksas par Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles izmantošanu. (T.Praulītis)
6.Par jogas vingrošanas interešu grupas atbrīvošanu no nomas maksas par Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas iestādes sporta klases izmantošanu. (T.Praulītis)
7.Par pašvaldības atsavināšanai un nomai nododamo ēku sarakstu. (D.Slaidiņa)
8.Par nedzīvojamās telpas ēkā “Pils” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
9.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lēģeri” Dzērbenes pagastā. (D.Slaidiņa)
10.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašuma “Lejas Vēveri” Vecpiebalgas pagastā. (D.Slaidiņa)
11.Par cirsmu izsoli īpašumā “Mežrijas” Kaives pagastā. (D.Slaidiņa)
12.Par cirsmu izsoli īpašumā “Alainītes” Kaives pagastā. (D.Slaidiņa)
13.Par nedzīvojamo telpu ēkā “Lauksaimnieki” Inešos, Inešu pagastā, nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)
14.Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
15.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm. (V.Burjots)

Novada domes priekšsēdētājs: I.PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button