Pārvaldes jaunumi

DOMES KOMITEJU OKTOBRA SĒDE

Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde notiks 2020. gada 15. oktobrī plkst. 15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā.
DARBA KĀRTĪBA:
1.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2020. gada saistošo noteikumu Nr. “Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8/2019 ““Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu. (Dz.Jukēvics)
2.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības akcijas “Vecpiebalga, staro!” nolikuma apstiprināšanu. (L.Burdaja)
3.nekustamā īpašuma “Silmalas” Inešu pagastā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (B.Zvejniece)
4.Par nekustamā īpašuma “Līdumi” Dzērbenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (B.Zvejniece)
5.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Egļupes” Taurenes pagastā. (B.Zvejniece)
6.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vecrauši” Kaives pagastā. (B.Zvejniece)
7.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Gavari” Dzērbenes pagastā. (B.Zvejniece)
8.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jaunbrekti” Vecpiebalgas pagastā. (B.Zvejniece)
9.Par zemes nomas līguma izbeigšanu. (B.Zvejniece)


Saistītie raksti

Back to top button