Pārvaldes jaunumi

DOMES KOMITEJU OKTOBRA SĒDE

Apvienotā Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2019. gada 17. oktobrī plkst. 15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā.
DARBA KĀRTĪBA:
1.Par grozījumiem maksas pakalpojumu cenrādī. (I.Pogule)
2.Par dzīvokļa īpašuma “Upmalas”-1 Inešos, Inešu pagastā, sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
3.Par dzīvokļa īpašuma “Gaujas iela 3”-4 Taurenē, Taurenes pagastā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
4.Par nekustamā īpašuma “Līņi”-1 Dzērbenes pagastā atsavināšanas vērtības apstiprināšanu un īpašuma atsavināšanu. (D.Slaidiņa)
5.Par medību tiesību nodošanu Mednieku makšķernieku biedrībai “Pelēči”. (D.Slaidiņa)
6.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Virāža”. (D.Slaidiņa)
7.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
8.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Irši”, Kaives pagastā. (D.Slaidiņa)
9.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ziedi” Kaives pagastā. (D.Slaidiņa)
10.Par Brežģa kalna karjeru. (D.Slaidiņa)
11.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada jaunietis”.
12.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva sportā”.
13.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva kultūrā”.
14.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva uzņēmējdarbībā”.
15.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva apkalpojošā sfērā”.
16.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „No sirds uz sirdi”.
17.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada skolotājs”.
18.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada pirmsskolas izglītības darbinieks”
19.Par nominācijas „Vecpiebalgas novada lepnums” piešķiršanu.

Novada domes priekšsēdētājs: I.PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button