Pārvaldes jaunumi

DOMES KOMITEJU SĒDE APRĪLĪ

Apvienotā Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2019. gada 18. aprīlī plkst. 15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā.

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr.4/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Vecpiebalgas novadā” apstiprināšanu. (Dz.Jukēvics)
 2. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr.5/2019 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Vecpiebalgas novadā” apstiprināšanu. (Dz.Jukēvics)
 3. Par atbalsta noteikšanu 1991. gada barikāžu dalībniekiem. (Dz.Jukēvics)
 4. Par Vecpiebalgas novada Attīstības programmas 2013.-2020. gadam aktualizētā Rīcības plāna un Investīciju plāna apstiprināšanu. (S.Straupe)
 5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu 2018. gada 27. septembra Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/2018 kārtībā. (S.Straupe)
 6. Par “Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna 2019.-2023. gadam” apstiprināšanu. (S.Straupe)
 7. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018. gada pārskata apstiprināšanu. (M.Siliņa)
 8. Par noteikumu “Par grāmatvedības organizāciju un uzskaiti Vecpiebalgas novada pašvaldībā” apstiprināšanu. (M.Siliņa)
 9. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un kontroles kārtību. (I.Pogule)
 10. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas noteikumu apstiprināšanu. (L.Burdaja)
 11. Par Vecpiebalgas novada Jaunatnes lietu nodaļas dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam projektu konkursā. (B.Roze)
 12. Par dalību projektu konkursā. (D.Šatrovska)
 13. Par dalību projektu konkursā. (D.Šatrovska)
 14. Par dalību projektu konkursā. (D.Šatrovska)
 15. Par dalību projektu konkursā. (D.Šatrovska)
 16. Par dalību projektu konkursā. (D.Šatrovska)
 17. Par dalībuERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru ”ceturtās atlases kārtas pirmās apakškārtas – “Ģimenes ārstu prakšu attīstība” –  projektu konkursā. (D.Šatrovska)
 18. Par projekta iesnieguma iesniegšanu pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”. (D.Slaidiņa)
 19. Par nekustamā īpašuma “Ābeles” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
 20. Par nekustamā īpašuma “Līdumi” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
 21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Mazsviļi” Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā. (D.Slaidiņa)
 22. Par cirsmu izsoli īpašumā “Eglaiņi” Vecpiebalgas pagastā. (D.Slaidiņa)
 23. Par cirsmu izsoli īpašumā “Vilciņi” Kaives pagastā. (D.Slaidiņa)
 24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un nekustamā īpašuma sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
 25. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 26. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 27. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
 28. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
 29. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai. (D.Slaidiņa)
 30. Par E.Bērzkalna 15.04.2019. iesniegumu.
 31. Par Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas sastāvu.
 32. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības noteikumu “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Vecpiebalgas novadā” apstiprināšanu. (T.Praulītis)

Novada domes priekšsēdētājs:            I.PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button