Pārvaldes jaunumi

DOMES KOMITEJU SĒDE AUGUSTĀ

Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde notiks 2020. gada 20. augustā plkst. 15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā.

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par bijušās Inešu pamatskolas ēkas turpmāku izmantošanu.

2.Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības 2020.gada amata vienību sarakstā.

3.Par brīvpusdienu piešķiršanu izglītojamajiem Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadam.

4.Par finansiālu atbalstu projekta “Ceļā ar Baronu” norisei.

5.Par nekustamā īpašuma  Gaujas iela 5-19 Taurenē, Taurenes pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)

6.Par nekustamā īpašuma „Lejas Birzītes” Inešu pagastā  izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)

7.Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Peugeot Partner  atsavināšanu  un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)

8.Par  nedzīvojamo telpu ēkā „Zemnieki” īpašumā “Inešu pamatskola” Inešos, Inešu pagastā,nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)

9.Par nedzīvojamo telpu īpašumā „Gaismas iela 4” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā,  nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)

10.Par zemes nomas līguma izbeigšanu. (D.Slaidiņa)

11.Par nekustamā īpašuma „Noras” Inešu pagastā nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)

12.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)

13.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Purmaļi” Kaives  pagastā. (D.Slaidiņa)

14.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Aizpurītes” Kaives  pagastā. (D.Slaidiņa)

15.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dzirkaļi” Taurenes pagastā. (D.Slaidiņa)

16.Par nekustamā īpašuma “Apaļais šķūnis” Taurenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

17.Par nekustamā īpašuma “Kļaviņi” Taurenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

18.Par nekustamā īpašuma “Kalna Ozoliņi” Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

19.Par zemes atsavināšanu zem pašvaldības autoceļa īpašumā “Lielkaibēni” Vecpiebalgas pagastā. (D.Slaidiņa)

Novada domes priekšsēdētājs:           INDRIĶIS PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button