Pašvaldības jaunumi

DOMES KOMITEJU SĒDE JANVĀRĪ

Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde notiks 2021. gada 21. janvārī plkst. 15:00 ar videokonferences starpniecību.
DARBA KĀRTĪBA:
1.Par saistošajiem noteikumiem Nr.1/2021 „Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets 2021. gadam”. (I.Skuķe)
2.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2021.gada amata vienību saraksta apstiprināšanu. (L.Burdaja)
3.Par izmaksām 2021. gadā uz vienu audzēkni izglītības iestādē pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. (I.Skuķe)
4.Par darba samaksu tautas mākslas kolektīvu vadītājiem no valsts mērķdotācijas. (I.Skuķe)
5.Par valsts mērķdotācijas sadalījumu Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēm laika periodam no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. augustam. (I.Skuķe)
6.Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2021. gadam zvejai Vecpiebalgas novada teritorijā esošajos publiskajos ezeros un ezeros, kur zvejas tiesības pieder valstij. (Dz.Jukēvics)
7.Par nekustamā īpašuma „Kalna Ozoliņi” Vecpiebalgas pagastā atsavināšanas vērtības apstiprināšanu un īpašuma atsavināšanu. (D.Slaidiņa)
8.Par nekustamā īpašuma „Garnis” Kaives pagastā atsavināšanas vērtības apstiprināšanu un īpašuma atsavināšanu. (D.Slaidiņa)
9.Par cirsmu izsoli īpašumā “Pie Kauguļiem” Inešu pagastā. (D.Slaidiņa)
10.Par cirsmu izsoli īpašumā “Mežšķeperi” Kaives pagastā. (D.Slaidiņa)
11.Par nekustamā īpašuma “Mazmeļļi” Dzērbenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
12.Par dzīvokļu īpašuma “Norkalni”- 1 Vecpiebalgā turpmāko izmantošanu. (D.Slaidiņa)
13.Par nekustamā īpašuma “Mežmalas” Vecpiebalgas pagastā nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)
14.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašuma “Jaunroznēni” Vecpiebalgas pagastā. (D.Slaidiņa)
15.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašuma “Ausekļa iela 5” Dzērbenes pagastā. (D.Slaidiņa)
16.Par grozījumiem ūdenstilpes nomas līgumā un Vecpiebalgas novada domes 2020. gada 23. decembra lēmuma “Par ūdenstilpes nomas līguma noslēgšanu” atcelšanu. (D.Slaidiņa)
17.Par Vecpiebalgas novada domes 2020. gada 26. novembra lēmuma “Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, atsavināšanas vērtības apstiprināšanu un īpašuma atsavināšanu” atcelšanu. (D.Slaidiņa)
18.Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
19.Par zemes nomas līgumu noslēgšanu. (D.Slaidiņa

Saistītie raksti

Back to top button