Pārvaldes jaunumi

DOMES KOMITEJU SĒDE MAIJĀ

Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde notiks 2021. gada 20. maijā plkst.15:00 ar videokonferences starpniecību.
DARBA KĀRTĪBA:
1.Vecpiebalgas vidusskolas attīstības plāna 2021./2022. – 2023./2024. mācību gadam apstiprināšanu.
2.Par Vecpiebalgas novada pamatskolas nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu.
3.Par jaunizveidojamā Cēsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu. (L.Burdaja)
4.Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 28.01.2021 saistošajos noteikumos Nr.1/2021 “Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets 2021.gadam”. (I.Pogule)
5.Par aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. (I.Pogule)
6.nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Līdzās”. (Dz.Jukēvics)
7.Par finansiālu atbalstu projektam “Piemiņas vietas izveide pie Amatas stacijas 1949.gada 25.martā uz Sibīriju deportētājiem”. (Dz.Jukēvics)
8.Par atbalsta pasākumiem attālinātā mācību procesa laikā – ēdināšanas nodrošināšanai Vecpiebalgas novada pašvaldībā.
9.Par nekustamā īpašuma “Vidiņi” Kaives pagastā atsavināšanu. (D.Slaidiņa)
10.Par nekustamā īpašuma “Leimaņkalns” Kaives pagastā atsavināšanu. (D.Slaidiņa)
11.Par nekustamā īpašuma “Dārza Butlēri” Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
12.Par nekustamā īpašuma “Leimaņkalns” Inešu pagastā zemes vienības sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
13.Par nekustamā īpašuma “Tauna ezers” Vecpiebalgas pagastā sadalīšanu un īpašuma daļas sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
14.Par nekustamo īpašumu “Biedri” Dzērbenes pagastā robežu pārkārtošanu un zemes vienības sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
15.Par dzīvojamās mājas “Meļļu stacija”, Dzērbenes pagastā, telpu grupu apvienošanu un īpašuma sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
16.Par nekustamo īpašumu “Lejas Sviļi”, “Akmens Sviļi” un “Jaunsviļi”,Inešu pagastā robežu pārkārtošanu. (D.Slaidiņa)
17.Par nekustamā īpašuma “Patērētāji” Inešu pagastā sadalīšanu un zemes piekritību pašvaldībai. (D.Slaidiņa)
18.Par telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu ēkā „Zemnieki”, Inešu pagastā. (D.Slaidiņa)
19.Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumā “Centrs 2”, Inešu pagastā. (D.Slaidiņa)
20.Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumā “Centrs 4” Inešu pagastā. (D.Slaidiņa)
21.Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumā “Gotiņas” Inešu pagastā. (D.Slaidiņa)
22.Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumā “Jaunsviļi” Inešu pagastā. (D.Slaidiņa)
23.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vecvēveri” Dzērbenes pagastā. (D.Slaidiņa)
24.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Grāvnieki” Taurenes pagastā. (D.Slaidiņa)
25.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ilzītes 2” Inešu pagastā. (D.Slaidiņa)
26.Par zemes nomas līguma izbeigšanu. (D.Slaidiņa)
27.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
28.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
29.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
30.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
31.Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
32.Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
33.Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
34.Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
35.Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
36.Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu juridiskām personām, kas izslēgtas no UR. (D.Slaidiņa)
37.Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. (D.Slaidiņa)
38.Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu. (D.Slaidiņa)
39.Par nekustamā īpašuma “Jaunjēkuļi”, Inešu pagastā, zemes nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)
40.Par nedzīvojamo telpu noliktavas ēkā īpašumā „Pils parks”, Inešu pagastā, nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)
41.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaungrūži” Vecpiebalgas pagastā. (D.Slaidiņa)
42.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
43.Par telpu nedzīvojamā ēkā “Zemnieki”, Inešu pagastā, nodošanu nomā.(D.Slaidiņa)
44.Par dzīvokļa īpašuma “Norkalni”-1, Vecpiebalgas pagastā, īres tiesību izsoli.(D.Slaidiņa)


Interesentiem ir iespēja piedalīties sēdē attālināti. Lai pieslēgtos sēdei tiešsaistē,
zvanīt uz tālr. 22008446 vai rakstīt dome@vecpiebalga.lv .

Saistītie raksti

Back to top button