Pārvaldes jaunumi

DOMES KOMITEJU SEPTEMBRA SĒDE

Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde notiks 2020. gada 17. septembrī plkst.15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā.
DARBA KĀRTĪBA:
1.Informācija par Cēsu novada apvienotās vēlēšanu komisijas izveidi. (I.Putniņš)
2.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2020.gada … septembra saistošo noteikumu Nr. “Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu. (Dz.Jukēvics)
3.Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetā. (I.Pogule)
4.Par izmaksām 2020.gadā uz vienu audzēkni izglītības iestādē pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. (I.Pogule)
5.Par pašvaldības finansētajām pedagoģiskajām likmēm Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm 2020./2021.mācību gadam. (I.Pogule)
6.Konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” rezultātu apstiprināšana. (L.Burdaja)
7.Par Inešu pamatskolas ēkas nodošanu nomā.
8.Par finansiālu atbalstu fondam “Sibīrijas bērni”.
9.Par Vecpiebalgas novada Jaunatnes lietu nodaļas dalību programmas Eiropas Solidaritātes korpuss projektu konkursā. (L.Ķaukule)
10.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu.
11.Par nekustamā īpašuma “Ozoliņi” Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (B.Zvejniece)
12.Par automašīnas Peugeot Partner pārdošanu par brīvu cenu. (B.Zvejniece)
13.Par nekustamā īpašuma “Ķirškalni” Dzērbenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (B.Zvejniece)
14.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (B.Zvejniece)
15.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (B.Zvejniece)
16.Par zemes nomas tiesību pārņemšanu.

  1. Par grozījumiem nolikumā Vecpiebalgas novada pašvaldības nominācijas “Gada skolotājs” un “Gada pirmsskolas izglītības darbinieks” piešķiršanai. (A.Caunīte-Bērziņa)
    Novada domes priekšsēdētājs: INDRIĶIS PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button