NovadsPārvaldes jaunumi

DOMES SĒDE FEBRUĀRĪ

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2019. gada 28. februārī plkst. 15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā.

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2019 “Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019. gadam” apstiprināšanu. (I. Pogule)
 2. Par valsts mērķdotācijas sadalījumu Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēm no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. augustam. (I. Pogule)
 3. Par  grozījumiem 2018. gada 23. augusta Vecpiebalgas novada domes lēmumā Nr. 10 „Par pašvaldības finansētajām pedagoģiskajām likmēm Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm 2018./2019. mācību gadam” (prot. Nr. 13)”. (I. Pogule)
 4. Par Vecpiebalgas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. ( A. Kalējs)
 5. Par Vecpiebalgas vidusskolas pašnovērtējuma  ziņojuma apstiprināšanu. (A. Kalējs)
 6. Par nekustamā īpašuma “Ūdensrožu dīķis” daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Vecpiebalgas vidusskolai. (S. Straupe)
 7. Par  saistošo  noteikumu Nr.6/2018 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja (licence) vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā” precizēšanu. (S. Straupe)
 8. Par  saistošo  noteikumu Nr.7/2018 “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” precizēšanu. (S. Straupe)
 9. Par izmaiņām Īpašumu privatizācijas komisijas sastāvā. (S. Straupe)
 10. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā. (S. Straupe)
 11. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2019 “Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu. (V. Berķe)
 12. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Alauksts sporta klubs” slēpojumam „Apkārt Alaukstam”. (T. Praulītis)
 13. Par Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu. (I. Sirmā)
 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. (D. Slaidiņa)
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu juridiskām personām, kas izslēgtas no Uzņēmuma reģistra. (D. Slaidiņa)
 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu. (D. Slaidiņa)
 17. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D .Slaidiņa)
 18. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D .Slaidiņa)
 19. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. (D. Slaidiņa)
 20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D. Slaidiņa)
 21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D. Slaidiņa)
 22. Par  saistošo  noteikumu Nr.1/2019 „Par Vecpiebalgas novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemesgabalu nomas maksu” precizēšanu. (D. Slaidiņa)
 23. Par nekustamā īpašuma „Ābeles” Dzērbenē, Dzērbenes  pagastā,    atsavināšanu un  izsoles noteikumu apstiprināšanu. (D. Slaidiņa)
 24. Par nekustamā īpašuma „Irbītes” Inešu pagastā nomas tiesību izsoli. (D. Slaidiņa)
 25. Par nekustamo īpašumu „Pie Griškām” un „Pilsdrupu lauki” Vecpiebalgas pagastā zemes vienību daļu nomas tiesību izsoli. (D. Slaidiņa)
 26. Par nekustamā īpašuma „Kalna Ozoliņi” Vecpiebalgas pagastā nomas tiesību izsoli. (D. Slaidiņa)
 27. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. (D. Slaidiņa)
 28. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. (D. Slaidiņa)
 29. Par nekustamā īpašuma „Līdumi” Inešos, Inešu  pagastā,    atsavināšanu un  izsoles noteikumu apstiprināšanu. (D. Slaidiņa)
 30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jaunmelderi” Taurenē, Taurenes pagastā. (D. Slaidiņa)
 31. Par nekustamā  īpašuma „Grinēni” Vecpiebalgas pagastā atsavināšanas vērtības apstiprināšanu un īpašuma atsavināšanu. (D. Slaidiņa)
 32. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. (S.Straupe)

Novada domes priekšsēdētājs:            INDRIĶIS PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button