ProjektiPROJEKTI 2018. GADS

GRANTS CEĻU PĀRBŪVE

Oktobris novadā ir bijis ražas mēnesis ceļu pārbūvē. 4. oktobrī Amatas novada apvienotā būvvalde ekspluatācijā pieņēma pārbūvēto ceļa B26 “Kabulēni – Dzirnavas” posmu 810 metru kopgarumā ELFLA projekta “Pašvaldības ceļa B26 “Jaunkbulēni – Celmi – Tožiņi” pārbūve” (Nr. 18-09-A00702-000073) ietvaros. Savukārt 7. oktobrī ekspluatācijā tika pieņemts ceļš B83 “Brežģis – Saulgoži” 3,061 kilometru garumā ELFLA projekta “Pašvaldības ceļu B77 “Saulgoži – Brežģis” un B71 “Šoseja – Laidzi” pārbūve” (Nr. 18 – 09A00702-000071) ietvaros.
Projekta “Pašvaldības ceļa B26 “Jaunkbulēni – Celmi – Tožiņi” pārbūve” kopējās izmaksas ir 133429,04 eiro, no kurām 120086,13 eiro ir ELFLA finansējums.
Projekta “Pašvaldības ceļu B77 “Saulgoži – Brežģis” un B71 “Šoseja – Laidzi” pārbūve” kopējās izmaksas ir 364393,17 eiro, no kurām 327953,85 eiro ir ELFLA finansējums. Abu ceļu būvniecību veica SIA “Smiltenes ceļinieks”.
2020.gadā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros plānots veikt vēl viena pašvaldības ceļa B21 “Stacija – Brodi – Kaupēni – Teikmaņi” pārbūvi. Par būvniecības un būvuzraudzības darbiem jau ir veikta iepirkuma procedūra, tiek gatavots projekta pieteikums, kas līdz 1. decembrim tiks iesniegts Lauku atbalsta dienestā.

Saistītie raksti

Back to top button

Close