ProjektiPROJEKTI 2019. GADS

GRANTS CEĻU PĀRBŪVE

Oktobris novadā ir bijis ražas mēnesis ceļu pārbūvē. 4. oktobrī Amatas novada apvienotā būvvalde ekspluatācijā pieņēma pārbūvēto ceļa B26 “Kabulēni – Dzirnavas” posmu 810 metru kopgarumā ELFLA projekta “Pašvaldības ceļa B26 “Jaunkbulēni – Celmi – Tožiņi” pārbūve” (Nr. 18-09-A00702-000073) ietvaros. Savukārt 7. oktobrī ekspluatācijā tika pieņemts ceļš B83 “Brežģis – Saulgoži” 3,061 kilometru garumā ELFLA projekta “Pašvaldības ceļu B77 “Saulgoži – Brežģis” un B71 “Šoseja – Laidzi” pārbūve” (Nr. 18 – 09A00702-000071) ietvaros.
Projekta “Pašvaldības ceļa B26 “Jaunkbulēni – Celmi – Tožiņi” pārbūve” kopējās izmaksas ir 133429,04 eiro, no kurām 120086,13 eiro ir ELFLA finansējums.
Projekta “Pašvaldības ceļu B77 “Saulgoži – Brežģis” un B71 “Šoseja – Laidzi” pārbūve” kopējās izmaksas ir 364393,17 eiro, no kurām 327953,85 eiro ir ELFLA finansējums. Abu ceļu būvniecību veica SIA “Smiltenes ceļinieks”.
2020.gadā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros plānots veikt vēl viena pašvaldības ceļa B21 “Stacija – Brodi – Kaupēni – Teikmaņi” pārbūvi. Par būvniecības un būvuzraudzības darbiem jau ir veikta iepirkuma procedūra, tiek gatavots projekta pieteikums, kas līdz 1. decembrim tiks iesniegts Lauku atbalsta dienestā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Saistītie raksti

Back to top button