ProjektiPROJEKTI 2012. GADS

HEPROGRESS

Projekts “Sociālās nevienlīdzības un dzimumu atšķirības veselības jomā. Uz praksi balstīto vietējo politiku attīstība, līdzdalība un spējināšanas plānošana”

Sadarbojoties Ostfoldas (Østfold) novada domei (Norvēģija) ar Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām (Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu pašvaldībām), ir uzsākts HEPROGRESS (2010-2012) projekta – „Sociālās nevienlīdzības un dzimuma atšķirības veselības jomā. Uz praksi balstīto vietējo politiku attīstība, līdzdalība un spējināšanas plānošana” pirmais ieviešanas posms. HEPROGRESS projekts ir turpinājums HEPRO (2005 – 2008) projektam, kur izstrādātā koncepcija ļāva veikt sabiedrības veselības izpēti 6 dažādās valstīs, aptaujājot 34 000 iedzīvotājus. Viena no galvenajām HEPRO projekta atziņām ir, ka sociālā nevienlīdzība veselības jomā ir izaicinājums visās Baltijas reģiona valstīs. Tomēr neatbildēts palika jautājums, vai sociālo nevienlīdzību veselības jomā var ierobežot?

Tādēļ HEPROGRESS projekta vispārīgais mērķis ir atbalstīt vietējo un reģionālo pārvaldes darbinieku līdzdalību ES un vietējo politiku plānošanā, kas vērstas uz zināšanām un praksi balstītu pieeju izmantošanu un ieviešanu sociālās nevienlīdzības mazināšanai veselības jomā.

Projekta tiešie mērķi ir:


1. Izvērtēt esošo likumdošanu, pamatnostādnes un plānošanas dokumentus attiecībā uz šķēršļiem, kas samazina sabiedrības līdzdalību un palielina sociālās atšķirības starp dzimumiem veselības jomā


2. Veikt pētījumu, kas ļaus vislabāk novērtēt esošo politiku, stratēģiju un pasākumu mijiedarbību vietējā un reģionālajā līmenī, izprotot sabiedrības veselības veicinošu iniciatīvu nepieciešamību

3. Ar akadēmisko līdzdalību izveidot uz zināšanām balstītu ekspertu komandu sabiedrības veselības un spējināšanas plānošanas jomā

4. Izveidot saliedētu vietējo kopienu, izmantojot labās prakses un ideju apmaiņu starp politiķiem un nozares speciālistiem pāri robežām

5. Atbalstīt starpnozaru politikas vērstas uz dzīves un darba apstākļu uzlabošanu, veselības uzlabošanu un sociālo aizsardzību

HEPROGRESS projekta ietvaros paredzēts īstenot aktivitātes, lai mazinātu sociālo izstumtību, nevienlīdzību un diskrimināciju veselības jomā, kas kavē iedzīvotāju pilnvērtīgu līdzdalību un ekonomisko aktivitāti savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

2011.gada 16.septembrī notika Ostfoldas (Østfold) novada domes un Amatas novada pašvaldības organizētā konference “Sociālās nevienlīdzības mazināšana veselības jomā”, kuras mērķis bija rosināt diskusiju par sabiedrības veselības nozīmi un tās ietekmi uz attīstības procesiem vietējā un reģionālajā līmenī. Konferencē uzstājās LR Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore Inga Šmate par Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2011-2017 un pašvaldību līdzdalību tās īstenošanā. Tāpat konferencē uzstājās Rīgas Stradiņa Universitātes Sabiedrības veselības fakultātes dekāne, Asoc.prof. Anita Villeruša, iezīmējot aktuālākās sabiedrības veselības problēmas dažādu iedzīvotāju grupu vidū un par to radītām sekām. Konferencē piedalījās projekta partneri no Latvijas, Norvēģijas un Somijas, daloties savā pieredzē un praksē, īstenojot sabiedrības veselības politikas pašvaldību līmenī. Konferences dalībnieki diskutēja par projekta tēmu – veselības nevienlīdzības novēršanu sabiedrībā un sniegs priekšstatu par iespējamiem risinājumiem vietējās pašvaldībās.

Viena no tuvākā laikā paredzētajām HEPRGRESS projekta aktivitātēm ir aptaujas veikšana un datu analīze par sociālo nevienlīdzību veselības jomā sociālās izstumtības rakursā, kas norisināsies Vidzemes Plānošanas reģiona – Amatas, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas, Līgatnes, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas un Cēsu novada pašvaldībās no 2012.gada marta līdz aprīļa vidum. Norvēģijā Ostfoldas reģionā aptauja jau norisinās no 2011.gada rudens un kopumā ir aptaujāti vairāk kā 14 000 iedzīvotāju.

Sagaidāmie projekta rezultāti

HEPROGRESS…

 … mazinās sociālo nevienlīdzību veselības jomā, paaugstinot kompetenci un zināšanas profesionāļu vidū

… piedāvās labās prakses piemērus, ko pašvaldības un reģioni Latvija varētu izmantot, lai novērstu veselības problēmas identificētas HEPRO projektā

… piedāvās instrumentus, lai  mazinātu sociālo nevienlīdzību veselības jomā

… rosinās diskusiju par jauniešu, kuri neapmeklē skolu, veselību un tā ietekmi uz sociālo vidi

… rosinās veidot vienotu izpratni un attīstīt stratēģiju Ostfoldas (Østfold) un Vidzemes plānošanas reģionā sociālās nevienlīdzības mazināšanai

… ar Latvijas Universitātes un Ostfoldas (Østfold) Augstskolas starpniecību attīstīs ekspertu grupu sociālās nevienlīdzības mazināšanai veselības jomā

… veicinās augstākās izglītības iestāžu iesaistīšanos uz zināšanām un praksi balstītu politiku attīstībā un ieviešanā – spējināšanas pieejas izmantošanā

Projekts tiek īstenots divu gadu laikā – no 2010.gada decembra līdz 2012.gada janvārim Norvēģijā, Latvijā un Somijā: vadošais partneris ir Ostfoldas (Østfold) novada dome (Norvēgija) un sadarbības partneri ir Amatas novada dome (Latvija), Vidzemes plānošanas reģions (Latvija), Latvijas Universitāte (Latvija), Ostfoldas (Østfold) augstskola (Norvēģija), Voldas augstskola (Norvēģija), Mosas (Moss) pašvaldība (Norvēģija), Hobolas (Hobøl) pašvaldība (Norvēģija) un Pasaules Veselības organizācijas Baltijas reģiona organizācija “Veselīgās pilsētas “ (Baltic Region Healthy Cities Organisation) (Somija).

Projekts tiek līdzfinansēts no ES nodarbinātības veicināšanas un sociālās solidaritātes programmas PROGRESS (2007-2013) – Progress VP 2010/0783. Projekta izmaksas ir 5.2 NOK, no kuriem ES Progress programma līdzfinansē aptuveni 4 milj. NOK.

Saistītie raksti

Back to top button